شيخويسي: براي آسيايي شدن به آزادي ميآييم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيــد شيخويســي دروازهبان اســتقلال خوزســتان كــه خــودش را آمــاده بــازي با پرســپوليس كرده، در مورد اين بازي ميگويد: «در مورد بازي با پرســپوليس هــم بايد بگويم اين مســابقه هميشه ســخت بوده و اين بازي هم يك جدال دشــوار براي استقلال خوزستان خواهد بود. پرســپوليس تيمي قدرتمند نشــان داده كــه فاصله زيادش بــا رقبا در صدر جدول نشاندهنده اين موضوع است. ما دو بازي سخت مقابل پرسپوليس و بعد لخويا داريم كه بايد در هر دو بازي با قدرت ظاهر شويم چون يكي حكم كسب سهميه دوباره آسيا و ديگري صدرنشيني و صعود به مرحله بعد ليگ قهرمانان را دارد».

شيخويســي با تأكيد بر اينكه به دنبال سه امتياز بازي با پرسپوليس هستند، ادامه ميدهد: «بــا اين همه هدف ما تداوم روند خوبي اســت كــه اين روزها پيدا كردهايم و اصلاً براي ما مهم نيســت پرسپوليس چه جايگاهي دارد. براي برد به ورزشگاه آزادي ميآييم چون سه امتياز بازي با پرسپوليس براي ما بسيار سرنوشتساز است. پرسپوليس اگر مقابل ما نتيجه هم نگيرد شايد تنها قهرمانياش كمي بــه تأخير بيفتد ولي ما بايــد حتماً در اين بازي با امتياز و دســت پر از زمين خارج شويم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.