پيك موتوري در ورزشگاه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ورود پيك موتوري به ورزشــگاه دستغيب شــيراز اتفاق عجيبي بود كه در جريان بازي فجرسپاســي و بادران در هفته بيست و هفتم ليگ دسته اول اتفــاق افتاد و حالا غلامعلي هنرپيشــه رييس هيأت فوتبال اســتان فارس دربارهاش ميگويد: «من اين اتفاق را تأييد نميكنم اما ميخواهم بگويم در برابر اتفاقات بدي كه در ورزشگاههاي ديگر مثل بيحرمتيها و فحاشيها و چاقوكشيها رخ ميدهد، اتفاق خيلي بزرگي نيست. فقط يك پيك موتوري آمده و از جلوي تماشاگران رد شده اما اتفاقي نيفتاده است. ورزشگاه شهيد دســتغيب شيراز شــرايط خاصي دارد و 15 هيأت ورزشــي در آن مستقر هســتند اما كنترل كامل اين ورزشگاه در دست هيأت فوتبال فارس نيست. فقط زمين چمن ورزشگاه در اختيار هيأت فوتبال استان است. ضمن اينكه بازســازيهايي در آنجا در حال انجام اســت كه باعث شــده كنترل ورود و خروج در بخشــي از ورزشگاه ممكن نباشــد و همچنين بعضي از فضاهاي ورزشــگاه تخريب شــده كه ممكن اســت در آن فضاها حتي ماشــين هم نتواند تردد كند.» جالب اما پاســخ او به اين پرسش است كه چرا در چنين ورزشگاهي بازي برگزار ميشود: «به هر حال درخواست فجرسپاسي بود كه بازيهايش از ورزشگاه حافظيه به ورزشگاه دستغيب منتقل شود و سازمان ليگ و فدراســيون فوتبال هم با اين باشــگاه همكاري و مســاعدت كردند. كنترل ورزشــگاه حافظيه به طور صد درصد در دســت ماست اما ورزشگاه دستغيب شرايط متفاوتي دارد. به هر حال همانطور كه گفتم من ورود پيك موتوري به ورزشــگاه را تأييد نميكنم اما از سازمان ليگ هم تشكر ميكنم كه همواره با باشگاهها همكاري دارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.