لباس ورزشی برای زنان مسلمان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كشــورها حمله ميكنند. سازندگان اين فيلم معتقدند كه در روسيه، عشق به خشونت در هواداران فوتبال پرورش داده ميشود و توصيهشان اين است كه هواداران فوتبال بهتر است از رفتن به روسيه براي تماشاي جام جهاني 2018 خودداري كنند. فيلم ارتش قلدرهاي روسيه در اين كشور حسابي نقد شد. ولاديمير ماركين رييس اتحاديه فوتبال روســيه در امور امنيت و كار با هواداران فوتبال، اين فيلم را «يك داســتان هنري ديگر» ناميده و گفته: «باور كردن سوژه اين فيلم و ترسيدن، مساوي با باور كردن قصه ترسناك درباره خرسهايي است كه در شهرهاي روسيه و ميدان سرخ گردش ميكنند.» همچنين الكساندر ژوكوف رييس كميته المپيك روسيه اعتراض خود را اينطور به زبان آورده اســت: «درباره هواداران هر كشوري ميتوان از اين فيلمها ساخت. به نظر من اين كارها عمدا براي بياعتبار كردن كشــور ما در آستانه جام جهاني 2018 انجام ميشود. هواداران ما نبايد خطر محسوب شوند». نمايندگان باشــگاههاي فوتبال روســيه هم نظرشــان همين است و كم نيســتند هواداراني كه بليت مســابقات جام جهاني را از حالا پيش خريد كردهاند و ميخواهند براي تماشــاي اين مسابقات به روسيه سفر كنند؛ از جمله فوتبالدوســتان ايراني كه حتي شنيديم روسيه براي هيجان دادن به جام جهاني آنها را دعوت كرده است. اتفاقي كه نشان ميدهد خود روسها هم خيلي به تماشاگرانشان مطمئن نيستند و البته بعيد نيست كه با اين كار بخواهند از سازندگان فيلم ارتش قلدرهاي روسيه انتقام بگيرند. حتما شــما هم به ياد ميآوريــد روزهايي را كه فدراســيون فوتبال براي حضــور تيمهاي ملي بانوان در رقابتهاي بينالمللي به دردسر افتاده بود. مشــكل، نوع حجاب بانوان ورزشكار بود كه فيفــا آن را قبول نمی كرد و ايرانيها را با چالش بزرگي روبهرو كرد. حالا اما آن مشــكل هم حل شــده و ديگر هيچ مانعي براي حضور بانوان مسلمان در رقابتهاي بينالمللــي ورزش وجود نــدارد. حجاب بانوان مســلمان را نه تنها جهان ورزش پذيرفته، بلكه اخيرا كمپاني نايك هم شروع به توليد لباسهاي حرفهاي براي زنان مسلمان محجبه كرده و گفته قصد دارد حمايت بيشــتري از زنان ورزشــكار مسلمان داشته باشد. بيش از يك سال است كه لباسهاي ورزشي با حجاب توسط كمپاني نايك توليد ميشود اما قرار اســت توليد اين لباسها به صورت حرفهايتري دنبال شــود. ســخنگوي نايــك گفته هدف ايــن كمپاني نــوآوري براي تمامي ورزشــكاران اســت و نايك سعي ميكند محصولاتي براي زنان ورزشــكار مناطق مسلمان توليد كند كه آنها به آن نياز دارند. در اين رابطه ســالفلد يكــي از كارمندان نايك ميگويــد: «نايك از زيبايي فرهنگ كشــورهاي اســلامي الهام ميگيرد و براي زنان اين منطقه لبــاس طراحي ميكند. تيمهــاي طراحي ما در ســالهاي اخير در دبــي و خاورميانــه فعاليت داشتهاند. آنها با مردم مختلف از هنرمندان گرفته تا ورزشــكاران ديدار داشــتهاند تا بيشتر درباره فرهنــگ منطقه اطلاعات كســب كنند.» طبق آمارها در ســال 2015، مصرفكنندگان مناطق مســلمان 243 ميليارد دلار خرج لباس كردهاند كه اين رقم تا ســال 2017 به 368 ميليارد دلار ميرســد. در سال 2016 يكي از وزنهبرداران زن امارات از كمپاني نايك درخواســت كرده بود كه براي او لباس اختصاصــي اين ورزش را طراحي كند. همچنين زهرا لاريف ورزشكار اماراتي رشته اســكيت روي يخ درباره توليــدات جديد نايك گفته: «اين يك هديه به ماســت. اين محصولات ميتوانــد به زنــان مســلمان و محجبه قدرت بيشتري بدهد. مردم ممكن است به زنان محجبه بگويند كه شــما نميتوانيد بعضي كارها را انجام بدهيد اما من ميخواهم نشــان دهم كه ما قطعا ميتوانيم. من از يك كشــور مسلمان و محجبه هستم. كشــور من در صحرا قرار دارد اما با اين حال من يك ورزش زمستاني انجام ميدهم. اگر كاري دوست داريم انجام بدهيم، مشكلي ندارد. خانواده و كشورم پشت من هستند و هيچ مانعي وجود ندارد كه به اهدافم نرسم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.