سايه تباني بر سر ليگ يك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بــازي راهآهن و پارسجنوبي جم كــه با نتيجه 2 بر صفر به سود جنوبيها به پايان رسيد، در نگاه اول هيچ شك و شــبههاي در مخاطب ايجاد نميكند اما سرپرست راهآهن ادعايــي مطرح كرده كــه در صورت اثبــات، از به وقوع پيوستن يك فساد جديد در ليگ دسته يك خبر ميدهد. ليگي كه در يكي دو فصل اخير بيشــتر زير ذرهبين بوده و اميــدوار بوديم كه ديگر بوي فســاد ندهد. بعد از بازي دوشــنبه راهآهن يزدان و پارسجنوبي جم كه ورزشــگاه شهيد درخشــان صباشــهر ميزبانش بود و با شكست 2 بر صفر راهآهن به پايان رســيد، آرش كيانيان سرپرســت راهآهن از اســراري پرده برداشــت كه بايد منتظر تاييد و تكذيبش بنشينيم. كيانيان اما از اتفاق تلخي ميگويد كه يك شــب پيش از ايــن بازي در اردوي راهآهن رخ داده بود: «شــب بازي با پارسجنوبي در اردوي تيم مــا با چند نفر از بازيكنانمان تماسهاي مشــكوكي گرفته شد. از اين بازيكنان خواسته شده بود با ترك اردو، براي راهآهن بازي نكنند تا اين تيم به ليگ دو سقوط كند. اين تماسها به شكلي بود كه يكي از بازيكنان ما رفته و هنوز كه هنوز است، جواب تلفنش را نميدهد. ما پرينت حســابش را گرفتهايم و متوجه شديم شب بازي به حسابش پول واريز شده است. به بازيكنان ما وعده و وعيد دادهاند كه فصل بعد به تيم بهتري ميروند. آنها جوان هستند و با مبلغ ناچيزي خام ميشوند و بازي نميكننــد. البته چند نفر از بازيكنانــي كه با آنها تماس گرفته شــده، بازي كردند اما در زمين راه ميرفتند. البته مبلغي كه واريز شــده، خيلي ناچيز بــوده. بازيكني كه از شهری دور افتاده آمده، با 500 هزار تومان گول ميخورد. بازيكني كه تا اينجاي فصل خيلي خوب براي ما كار كرده بود در اين بازي ما را لنگ گذاشــت. بازيكن وســط بازي بدون هيچ دليلي به ســمت داور رفت و با او درگير شد تا به راحتي از بازي هفته بعد محروم شود». سرپرست راهآهن سپس ميگويد كه براي اثبات اين ادعا، موضوع را پيگيري خواهند كرد: «ما پرينت حســابها و تماسهــاي بازيكنان را گرفتهايــم و از طريق كميته اخلاق پيگير اين ماجرا هستيم. همچنين محمودزاده با رشــيدي تماس گرفت و به او گفت هر كمكي كه بتواند در اين پرونده بــه راهآهن ميكند و حتي فرد خاطي را از صحنه فوتبال محو ميكنــد. البته اين نكته را بگويم كه هنوز مشــخص نيست كه خود سرمربي مستقيما به بازيكنان زنگ زده يا پاي واســطهاي در ميان بوده است اما به زودي فهرســت مكالمــات را ميگيرم و همه چيز مشــخص ميشود. چند نفر از بازيكنان كه با آنها تماس گرفته شده گفتهاند تماسها از طرف سرمربي فلان تيم بوده است ». بازداشت هواداران عربستاني به خاطر اتهام بياساس ناامني از سوي سعوديها، ميزباني بازي با تيمهاي عربستاني در ليگ قهرمانان از نمايندگان ايران گرفته شد و حالا ناامني را در ورزشگاههاي عربستان ميبينيم. جايي كه پليس عربستان از بازداشت 30هوادار متخلف در ورزشگاه جوهره جده در خلال ديدار تيمهاي الاتحــاد و الهلال خبر داده اســت. بازي ايــن دو تيم كه مهمترين شــهرآورد عربســتان هم هســت، با درگيري فيزيكي بازيكنان دو تيم و شعارهاي تند هواداران و پرتاب صدهــا بطري به داخل زمين پايــان يافت كه حالا عطيه القرشــي، عضو كميته رسانهاي پليس مكه بدون نام بردن از تيمي گفتــه: «نيروهاي ويژه پليس مكه در راســتاي وظايف امنيتي خود موفق به بازداشــت 31 هوادار فوتبال در ورزشــگاه جوهره و ارجاع آنها به محاكم قضايي شدند. اين تماشاگران ســابقه تخلف و افراطيگري در ورزشگاه جوهره را داشــتند و پليس مكه پس از بازداشــت آنها با ارجاع پروندهاي به محاكم صالحه خواســتار مجازات آنها شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.