بيمارستان به جاي تمرين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هشــتمي امروزِ سپاهان در جدول ليگ برتر نه بابِ ميل عبدا... ويســي اســت و نه آنچه هواداران اصفهاني از او و تيمش توقع داشتند. فاصله 22 امتيازي تا پرسپوليس صدرنشين هم چيزي نيســت كه به اين ســادگي بتوان آن را پُر كرد و شايد سادهتر اين باشــد كه بگوييم ســپاهان حتي براي گرفتن سهميه هم شــانس چنداني ندارد. بدشانســي بزرگتر اين تيم اما وقتي رو شــد كه ويســي به جاي حضور در تمرين، افتاد روي تخت بيمارســتان. اتفاقي كه او چند ماه پيــش هم تجربهاش كرده بــود. آن روزها ســپاهان خود را براي بازي با گســترش فولاد آماده ميكرد كه عبدا...ويســي به خاطر مشكل كليوي بستري و پــس از يك عمل جراحي و خارج كردن ســنگ از كليهاش، مرخص شد. حالا سپاهان بايد براي بازي با سياهجامگان آماده شــود و آقاي سرمربي دوباره در بيمارستان بستري شده است. اين بار هم ســنگ كليه او را به بيمارســتان كشانده كه البته حال عمومي او مســاعد گزارش شــده و حتــي مهدي اخوان سرپرست ســپاهان گفته براي همراهي تيم در سفر به مشهد مشــكلي ندارد: «متاسفانه دوباره مشكل كليه ويسي عود كرده و او در بيمارســتان بســتري شده اســت. فعلا هم تحت مداوا قرار دارد و اميدوارم بهتر شــود امــا تيم ديروز بدون او تمرين كرد. با اين حال به نظرم مشــكل ويسي خيلي جدي نيست و ميتواند ســپاهان را همراهي كند. فعلا تنها مصدوم ما عبدا... ويسي است وگرنه همه بازيكنان در بازي با سياهجامگان حضور دارند. مطمئنا ويسي هم مرخص ميشود و تيم را در اين سفر همراهي ميكند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.