نود شاكي پيدا كرد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ممنوعيت ورود دوربينهاي تلويزيوني به ورزشگاهها پرسروصداترين خبر ديروز بود كه كميته اقتصادي فدراســيون فوتبال اعلام كرد به دليل قرارداد در شرف انعقاد در مسابقات ليگ برتر، به جز واحد سيار پخش زنده صدا وسيما از ورود دوربينهاي فيلمبرداري به ورزشــگاه و محوطه برگزاري مسابقه جلوگيري به عمل ميآيد. حالا اما ســازمان ليگ تهديد كرده كه در صورت پخش مسابقات فوتبال ليــگ برتر در برنامههاي تلويزيوني نود، شــبهاي فوتبالي و ورزش و مــردم، از اين برنامهها شــكايت خواهند كرد. در همين رابطه ســعيد فتاحي مسوول برگزاري مســابقات ســازمان ليگ گفته: «از هفته آينده برنامه نود و هيچ برنامه ورزشي ديگري نميتواند حتي خلاصه بازيهاي ليگ برتر را بدون پرداخت حق فوتبال و باشگاهها پخش كند. اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، شكايت ميكنيم. با توجه به اينكه در حال حاضر با صدا و سيما در حال مذاكره هستيم، ورود دوربينهاي پخش زنده براي پوشــش مسابقات مشكلي ندارد.» او سپس تصميم تازه فدراســيون را اينطور توجيه ميكنــد: «طبق قرارداد جديدي كه كميته اقتصادي فدراســيون فوتبال امضا كرده، از اين پس غير از دوربينهاي پخش زنده تلويزيوني اجازه ورود به دوربينهاي ســيار هيچكدام از برنامههاي تلويزيونــي، ســايتهاي خبري، خبرگزاريها و بخشهــاي مختلف خبري به ورزشگاهها داده نخواهد شد. اين برنامهها حتي اگر قصد اعلام نتيجه مسابقات را داشته باشــند مانند فوتبال اروپا بايد به جاي فيلم، از عكس استفاده كنند. در صورت رعايت نشــدن اين مسائل قطعا از آنها شــكايت خواهد شد. اگر در ورزشگاهها شاهد باشيم كه عكاسهاي خبري از امكانات دوربينهاي خود براي فيلمبرداري استفاده ميكنند، جلوي آنها را خواهيم گرفت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.