جامجهاني روسيه با تماشاگران ايراني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اينكــه هر بازيكن و مربي خارجي بعد از حضــور در فوتبال ايران از فضاي متفاوت ورزشــگاهها ميگويد، نه تعارف است و نه شــوخي. خيلي از اين خارجيهايي كه تا امروز در فوتبال ايران بودهاند و يا هســتند هنوز، بازي كردن مقابل صد هزار تماشاگر را پيش از آن هرگز تجربه نكردهاند و شايد حتي اگر چنين چيزي ميشــنيدند، بــاورش نميكردند. اين را نه فقط از آنچه به زبان ميآورند، بلكه از لحن صدايشان هم ميتوان درك كرد. هيجــان تماشــاگران فوتبال در ايران حالا چنان بر ســر زبانها افتاده كه روســيه براي داغتر شدن تنور جام جهاني 2018 دست به دامان آنها شده و تماشاگران ايراني را دعوت كرده به حضور در جام جهاني پيشرو. به قول ســايت اسپوتنيگ: «هواداران فوتبال ايران در مسابقات جام جهاني 2018 در روسيه حضور خواهند داشت.» روسها به فيفا قول دادهاند كه جام جهاني را در امنيت كامل برگزار كنند و اين در حالي اســت كه خشونت تماشــاگران خودي را هنوز نتوانستهاند كنتــرل كنند و بدتر اينكه يكي از اعضاي مجلس روســيه چند روز پيش پيشــنهاد داده بود كه درگيريهاي هواداران فوتبال به يك رشته ورزشي تبديل شود. همين چند روز پيش بود كه فيلمي درباره هواداران فوتبال روســيه به نام ‪Russia’s Hooligan Army‬ به زبان ما «ارتش قلدرهاي روســيه» در اروپا به نمايش درآمد. در اين فيلم، هواداران فوتبال روسيه به بدترين شكل معرفي ميشــوند و در طول فيلم ميبينيم كه به هواداران فوتبال در ديگر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.