سنگيني يك قرارداد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درشتترين تيتر روزنامه از سنگيني قرارداد برانكو ميگفت. قراردادي با 250 هزار دلار پيشپرداخت، پاداش 50 هزار دلاري بابت صعود از مرحله گروهي ليگ قهرمانان و همينطور ماليات معوقهاي كه براي ورود برانكو به تهران هزينه شــده بود، به يك ميليون دلار ميرسيد. ســروش رفيعي ماجراي ســربازياش را تعريف كرده و استيماچ هم در نقــد بازيكنان ايراني گفته بود كه آنها براي گل زدن بيش از حد انرژي صرف ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.