تقدير از پدر فوتبالي آزمون

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

واســيلي گولوبف و قربان بردياف در آســتانه بازي حساس مرحله يكچهارم نهايي ليگ اروپا برابر منچستريونايتد براي اولين بار پس از ماهها با يكديگر در دفتر فرمانداري ديدار كردند. گولوبف بهعنوان فرماندار و رييس هيات مديره روســتوف از قربان بردياف به خاطر موفقيتهاي اخير اين تيم در رقابتهاي اروپايي تقدير و با او درباره شرايط فني و مالي روستوفيها صحبت كرد. در اين ملاقات بر ادامه برنامههاي توسعهاي باشگاه روســتوف و استمرار ديدارهاي طرفين تاكيد شــد. ديدار گولوبف و برديف براي بازيكنان تيم روســتوف در آستانه بازي با منچســتريونايتد روحيه بخش بوده است. بازيكنان و كادر فني روستوف هنوز دستمزد و پاداش پيروزيهاي اخير در ليگ اروپا را دريافت نكردهاند اما با برگزاري اين جلســه روزنههاي خوبي براي آزمون و يارانش پيدا شد. روستوف امشب در بازي رفت مرحله يكچهارم نهايي ليگ اروپا ميزبان منچســتريونايتد اســت و بازي برگشت هم 26 اسفند ماه در ورزشگاه اولدترافورد برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.