فوتباليها روي آنتن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تنها مسابقهاي كه شبكه ســه پخش ميكند، پرسپوليس- استقلال خوزســتان است كه ســاعت 17:30 امروز روي آنتن ميرود. شبكه ورزش هم ســاعت 15:30 ماشينسازي- صنعتنفت آبادان، ساعت 17:30 ذوبآهن- نفت تهران و ســاعت 21:30 هم بازي روستوفمنچســتريونايتد را پخــش ميكند. روز جمعه هم بازي گســترش فولاد- صبا ســاعت 14:30 و فولاد- تراكتورسازي ساعت 16:30 از شبكه ورزش پخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.