پاريسنژرمن نابخشودني

Iran Varzeshi - - صفحه اول - پيرمنز مفسر كانال پلوس

صبح روز بازي در توئيتر نوشــتم كه از شــنيدن كلمه «رمونتادا» )اصطلاح اســپانيايي به معني جبران شكست( خسته شدهام. البته فكر نميكردم كه صعود بارســا غيرممكن باشد، ولي سه هفته بود كه همه فقــط از رمونتادا ميگفتند، انگار برد 4 بر صفــر پاريس در بازي رفت اتفاق خيلي مهمي نيســت و بارســا با وجود سيلي كه در پاركدپرنس خورده، هنوز بخت اول صعود به يك چهارم نهايي است.

چيــزي كه برايــم غيرقابلپيشبيني بود و هيــچ فرد ديگري هم نميتوانســت تصــور كند، نمايش بســيار ضعيف پاريــس در نوكمپ بود. بياييد شــش گل بارســا را آناليز كنيم: اولي، اشتباه تراپ. دومي، اشــتباه بزرگ ماركينيوس. سومي، اشــتباه مونيه. چهارمين گل جاي بحث ندارد و ضربه ايســتگاهي نيمار اســتثنايي بــود. پنجمي خطاي ماركينيوس و ششــمي همه مدافعــان از روي خــط محوطه جريمه تكان نخوردند.

بدتر اينكه بارسا حتي مجبور نشد يكي از بهترين بازيهايش را به نمايش بگذارد. به جز شش گل، آنها موقعيت خاص ديگري نداشتند و تراپ هيچ مهار مهمي نداشــت. بدتر از همه اينكه پاريس با گل كاواني همه را ســاكت كرده بود و همين گل ميتوانست براي صعود اين تيم كافي باشد.

بعد از آن اما كاواني يك فرصت تك به تك را مقابل تراشــتگن از دســت داد و ديماريا كه در ورود به زمين نمايش ضعيفي داشــت به جاي ضربه نمايشي در موقعيت تك به تك ميتوانست با گل زدن صعود تيمش را قطعي كند. ولي حتي با وجود اين فرصتهاي از دست رفته، دريافت سه گل در هفت دقيقه پاياني جاي هيچ دفاعي ندارد. اين يك نمايش ضعيف، غيرقابلتوضيح و نابخشودني است.

تصور نميكردم كه پاريســنژرمن 4 گل بخورد، 6 گل كه ديگر حرفش را هم نزنيد. بخصوص مقابل بارســايي كه نمايش درخشــاني نداشــت. اينيستا و ســوارز معمولي بودند و مسي هم ضعيف بود. فقط نيمار و راكيتيچ در حد خودشان بودند. همينطور اومتيتي. با وجود اين كاتالانها مجبور به ارائه بهترين بازيشان نشدند. همين كه آنها صعود را باور داشتند، برايشان كافي بود.

بعد از قرعهكشــي، حذف پاريس توســط بارســا منطقي به نظر ميرســد، ولي با توجه به سير اتفاقات كنار رفتن اين تيم اصلا طبيعي نيســت. اين يك سكته بزرگ در مسير حركت پاريس است. باشگاه كه از حضــور در يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان براي ســه فصل متوالي ناراضي بود، چطور ميخواهد از حذف در يك هشــتم نهايي كمر راست كند؟ آن هم شكست با چنين سناريويي كه قطعا عواقبي خواهد داشت و عملكرد اوناي امري را زير سوال خواهد برد.

مربي بهتر از من فوتبال را ميفهمد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.