قهرماني حفاري رسمي شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

مسابقات ليگ اروپا اين روزها براي تماشاگران ايراني جذابتر است. پنج شنبه شــب بازي منچستريونايتد مقابل روستوف از شبكه ورزش به طور زنده پخش شد و هرچند ســردار آزمــون در تركيب اصلي نبود، ولــي در 16 دقيقه پاياني فرصت پيدا كرد بازي مقابل ســتارگان منچســتر را تجربه كند و با مدافعان اين تيم مثل اســمالينگ و روخو تنه به تنه شود. ســردار كه در اين فصل توانسته دروازه بايرن و آتلتيكو را باز كند، اين بار دقايق بازي كمي داشــت، ولي هنوز بازي برگشــت در اولدترافورد مانده و شــايد او بتواند گلزني به منچســتريونايتد را هم به افتخاراتش اضافه كند. در اين مســابقه يك چهره آشنا هم در جايگاه ويژه بود و كارگردان در همان دقايق اول تصوير بستهاي از كارلوس كيروش، سرمربي تيم ملي را به نمايش گذاشت. كيروش كه براي تماشاي بازي سردار و همچنين تيم سابقش به روستوف رفتــه بود، در راهروهاي ورزشــگاه با مورينيو هم روبهرو شــد و دو مربي پرتغالي برخورد گرمي داشتند.

دقايقي بعد در پيره يونان، نوبت هنرنمايي كريم انصاريفرد رسيد. ديگر مهاجم ايراني كه در دور قبل با زدن دو گل به عثمانلياسپور عامل اصلي صعود المپياكوس بود، اين بار موفق شد تك گل تيمش را براي كامبياسو بسازد. انصاريفرد هم حالا نگاه ويژهاي به بازي برگشت در استانبول دارد و اميدوار است يك بار ديگر در تركيه بدرخشد و موقعيتش در تركيب قهرمان يونان را محكمتر كند.

يك بازيكن ايراني ديگر هم اين فصل موفق شــد بازي در ليگ اروپا را تجربه كند. عليرضا جهانبخش و آلكمار موفق شــدند از مرحله گروهي صعود كنند، ولي در دور قبل مغلوب تيم قدرتمند ليون شدند كه يكي از مدعيان قهرماني مسابقات است.

در ســالهاي گذشته عادت كرده بوديم كه مســابقات اروپايي را بدون حضور بازيكنان ايراني تماشا كنيم. در نسل اول لژيونرها، بازيكناني مثل علي دايي، مهدي مهدويكيــا، علي كريمي و مهرداد ميناوند توانســتند در ليگ قهرمانان به ميدان بروند و پاشــازاده، تيموريان و نكونام بازي در جام يوفا را تجربه كردند، ولي بعد از آن انتقال بازيكنان ايراني به فوتبال اروپا متوقف شــد و خبري از نمايندگان فوتبال ما در مسابقات اين قاره نبود.

فصل جاري ليگ قهرمانان و ليگ اروپا با درخشش و گلزني آزمون، انصاريفرد و جهانبخش يك اتفاق مثبت و دلگرمي تازه براي فوتبال ايران محســوب ميشود. بعد از ســالهايي كه با حسرت تماشــاي بازيكنان ايراني در ليگهاي معتبر اروپا گذشــت، نسل جديد مليپوشان توانستند راهشان را به فوتبال اروپا باز كنند و حالا آرام آرام خودشان را به صحنه اول فوتبال اروپا ميرسانند.

بر خلاف نسل اول لژيونرها اين بازيكنان مجبور شدند كارشان را از باشگاههاي كوچكتر و خيلي بي ســر و صدا شروع كنند، ولي سرانجام نتيجه فروتني، ممارست و پشتكارشــان را گرفتند و اين روزها نامشان در كنار بازيكنان بزرگ فوتبال جهان ديده ميشود.

ايــن گروه حــالا ميتواننــد پيشقراول بازيكنــان جواني باشــند كه متوجه شــدهاند بــازي در اروپــا برايشــان غيرممكن نيســت و در صــورت جديت در تمرينات و مشــاوره درســت ميتوانند ســقف بلندتــري را براي فوتبالشــان در نظــر بگيرند. اين روزها ليگ اروپا يك ليگ ايراني اســت و بايد اميدوار باشــيم با ادامــه موفقيتهاي تيم ملــي بازيكنان بيشــتري را در فصول بعــدي ليگهاي اروپايي ببينيم.

هفته پاياني ليگ برتر فوتســال بانوان ديروز )جمعه( برگزار شــد. در اين هفته از رقابتها تيم ملي حفاري كه قهرمانياش از هفته پيش مســجل شده بود به مصاف تيم قعرنشــين شهرداري زنجان رفت و در پايان ايــن بازي با نتيجه 14 بــر صفر به پيروزي رســيد. در ايــن هفته از رقابتهــا دو تيم دانشگاه آزاد و پالايش نفت آبادان كه هفته گذشــته جايگاه دومي و سومي را به دست آورده بودند از رقابت در هفته پاياني انصراف دادند تا بــه اين ترتيب براي حريفانشــان برد فني محسوب شــود. به اين ترتيب تيم شهرداري رشت و ميرشت سپيدرود بدون بازي برابر حريفانشــان ســه امتيــاز را به امتيازات خود افزودند.

نتايــج كامل رقابتهــاي هفته پاياني ليگ برتر فوتسال بانوان به ترتيب زير است: شهرداري رشت 3 - دانشگاه آزاد صفر سپاهان 3 - استقلال ساري 5 كاراي شيراز يك - سايپا 3 بازرگانــي امير نوشــهر2- دختــران كوير كرمان 2 مي رشت سپيدرود 3 - پالايش نفت آبادان صفر ملي حفاري 14 - شهرداري زنجان صفر

در پايــان رقابتهــاي ليــگ برتــر فوتســال بانــوان تيم ملي حفــاري عنوان قهرمانــي را از آن خود كرد، تيم دانشــگاه آزاد در جايــگاه دوم قــرار گرفت و پالايش نفت آبادان نيز بر ســكوي ســوم مسابقات جاي گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.