احتمال كسر 6 امتياز در آستانه قهرمانی

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پرسپوليس مدتهاست صدر جدول ليگ را در تملك خود دارد و با بردهاي پي در پي حاشيه امنيت فراواني در صدر ليگ با ســاير رقبا ايجاد كرده اما به رغم فاصله 1۰ امتيازي با نزديكترين تعقيب كننده، سرخها هنوز از قهرماني مطمئن نيستند. كابوس كسر امتياز بابت پرونده شوم و لعنتي شــكايت مانوئل ژوزه اين تيم را تهديد ميكند و سرخها از همين رو با اين تهديد هنــوز از قهرماني خود مطمئن نيستند.

شــاگردان برانكــو ايوانكوويــچ با پيروزي برابر اســتقلال خوزستان اكنون موفق به كســب امتياز 56 خود در ليگ شانزدهم شــدهاند و اين اتفاق در حالي رخ داده كه 6 هفته به پايان فصل زمان باقي مانده و البته قهرمان فصل گذشته با 5۷ امتياز به جام رسيده بود.

تراكتورسازي با تساوي برابر فولاد در خوزستان، در فاصله 1۰ امتيازي صدرنشين ايستاده و استقلال نيز اكنون 12 امتياز با شاگردان برانكو ايوانكوويچ فاصله امتيازي دارند و اين فاصله امتيازي در نگاه نخست خبر از قهرماني پرسپوليس در پايان فصل ميدهــد اما اين تمام ماجرا نيســت؛ اگر اخبار پرســپوليس را طــي روزهاي اخير دنبال كرده باشيد با خبرهايي در خصوص درخواست باشگاه براي كمك مالي به اين تيم مواجه ميشويد كه نگرانيهاي جدي بابت حكم مالــي فيفا در خصوص پرونده مانوئــل ژوزه و دســتيارانش را به عنوان بزرگترين دغدغه خود ميبيند. حكمي كه ظاهرا قرار است در روزهاي پاياني امسال صادر شــود و مسلما باشــگاه را با دردسر بزرگ مالي مواجه خواهد كرد و در صورت عدم پرداخت به موقع آن با خطر كســر 6 امتيازي در وهلــه اول نيز همراه خواهند شد.

همين مســاله باعث شده تا اكنون مســوولان پرســپوليس به شدت دنبال تاميــن مســائل مالي مربــوط به حكم نهايــي در اين خصوص باشــند تا تيم را از هرگونه كســر امتيــاز احتمالي در روزهايي كه از شانس بالايي براي كسب قهرماني برخوردار است محافظت كنند و بر همين اســاس نيز درخواســتهاي پياپي براي دريافت كمك مالي از سوي هواداران نيز صورت گرفته است.

پرسپوليس آخرين بار در ليگ برتر و در فصل هفتم موفق به كســب عنوان قهرماني شــد و اكنون حسرت آنها براي تكرار آن اتفاق به همراه افشين قطبي به 9 سال رسيده است. نكته جالب اينكه در آن زمان نيز فيفا پرســپوليس را با حكم انضباطي كســر 6 امتيازي همراه كرده بود تا آنها در پايان فصل و در كورســي عجيب با ســپاهان قهرماني تراژيكي را تجربه كنند. پرســپوليس در آن زمان با توجه به عدم رعايت قراردادش با شركت كوپيان محكوم بــه پرداخت 142 هزار يورو شــده بود كه اين مساله در نهايت با راي فيفا كســر شش امتيازي اين تيم را در پــي داشــت. با اين حــال آنها در ديدار پاياني ليگ برابر سپاهان موفق به پيروزي شــدند و قهرماني را به نام خود كردند.

اكنون تاريخ بار ديگر براي ســرخها در حال تكرار اســت؛ شــكايت مربيان پرتغالي ســابق كه بــا مديريت عجيب محمد رويانيان همراه بوده، اين باشــگاه را با بدهي سرسام آوري همراه كرده كه در صورت عدم پرداخت و رضايت طرف مقابل با جريمه كسر امتياز در وهله اول همراه خواهند شد تا تيم برانكو عليرغم عملكــردي مثبت در بحــث فني، يك شكســت مديريتي بزرگ را ثبت كند و قهرمانياش با خطر بزرگي مواجه شود. هرچند مديران كنوني بــه دنبال راهي هســتند تا اين اتفاق تلخ براي اين تيم رخ ندهد و آنها موفق شــوند حســرت 9 ســاله خود را با قهرماني قدرتمندانه پايــان دهند. بايد ديد تــلاش بازيكنان درون زميــن و همكاري و تلاش مديران و هواداران بيــرون از زمين اين اتفاق را براي آنهــا رقم خواهد زد يا شــاگردان برانكــو نيز هماننــد افشــين قطبي و ســربازانش با مصائب فراوان به اين مهم خواهند رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.