احمدزاده: فقط به قهرماني آسيا فكر ميكنيم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

محمد احمــدزاده كاپيتــان تيم ملي فوتبال ساحلي مدعي است تيم ملي فوتبال ساحلي تنها به قهرماني آسيا ميانديشد.

احمــدزاده درخصــوص رقابتهــاي قهرماني آسيا گفت: «همانطور كه ميدانيد در مرحلــه گروهي در گروه نســبتا راحتي قرار داشتيم و با تيمهاي مالزي، افغانستان، چين و بحرين بازي كرديــم و با اقتدار در بازي برابر ميزبان 14 بر صفر پيروز شــديم. در بــازي دوم با افغانســتان 6 بــر يك به پيروزي رســيديم و بازي سوم برابر چين را 1۰ بر صفر برديم. براي رقابت با بحرين كه جنگ ســرگروهها بود و تكليف تيم صعود كننده را مشخص ميكرد، توانستيم 5 بر 2 با لطف خدا و همــت بازيكنان پيروز زمين بازي را ترك كنيم».

وي ادامه داد: «به عنوان ســرگروه از گروهمان صعود كرديــم و در نيمهنهايي با تيم ژاپن روبهرو شــديم و بــا يك نمايش بســيار خوب حريف اصلي خود در آسيا را شكست داديم. بازي خيلي سختي داشتيم و با همت بازيكنان توانســتيم ۸ بر 6 پيروز شــويم. بازي نفسگير و سختي را پشت سر گذاشــتيم و از اينكه به جام جهاني فوتبال ساحلي باهاما صعود كرديم، بسيار خوشحال هستيم.»

وي افزود: «يكي از اهداف ما صعود به جام جهاني باهاما بود كه با تلاش يك سال و نيمه و پشتكار زياد به اين هدف رسيديم. يكي ديگر از اهداف ما از همين دقايق پس از پايان بازي، كســب قهرماني آسيا 2۰1۷ مالزي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.