هيات مديره استقلال تعطيل شد!

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

عدم برگزاري جلسات تا پايان سال

جلســات هيات مديره استقلال تا پايان ســال جاري برگزار نخواهد شد. اختلافات اعضاي هيات مديره استقلال باعث لغو جلسات اعضا تا پايان سال شد. با توجه به اينكه اعضاي هيات مديره آبي پوشــان اين روزها دچار اختلافاتي با يكديگر هســتند جلسه هيات مديره تا پايان ســال تشكيل نميشود. طبق برنامه قرار است اولين جلسه بعد از تعطيلات نوروز برپا شود.

كاپيتان سابق بر بالين سرمربي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.