عزتاللهي: همه گفتند فداي سرت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سعيد عزتاللهي در دومين بازي رســمي خود بــراي آنژي مقابل روبيــن كازان به ميدان رفــت و دقيقه 73 بــا دريافت دومين كارت زرد اخراج شــد. چند دقيقه بعد از اخراج، دروازه آنژي باز شد تا اين تيم شكست را تجربه كند. همين بهانهاي شد تا برخي رسانهها، عزتاللهي را دليل شكســت آنژي بدانند كه اين مساله ناراحتي شماره شش تيم ملي را به همراه داشت.

اين در حالي بود كه ســعيد عزتاللهي يك شوت از راه دور و فوقالعاده به سمت دروازه روبين كازان شــليك كرد و البته يك پاس ارزشــمند نيز به هم تيمي اش داد كــه در نهايت منجر به اعلام پنالتي به ســود آنژي شد. عزتاللهي در اين باره ميگويد: «مــن بازي خوبي انجــام دادم. اين را ميتوانيــد از كادر فني و مديريتي آنژي بپرســيد. همه آنها از عملكــردم راضي بودند، بخصوص اينكه نخســتين بازي رســمي در ليگ روسيه را براي آنژي انجــام ميدادم و حريف ما هم قدرتمند بود.»

عزتاللهــي در ادامــه ميگويد: «برخي شكست آنژي را گردن من انداختند، در حالي كه از سايتهاي روسيهاي نمره خوبي دريافــت كردم و خيلي از آنها مرا بهعنوان بهترين بازيكن آنژي در اين بازي معرفي كردند. بعد از بازي هم سرمربي تيم تاكيد كرد كه بازي خوبي انجام دادم و از عملكــردم رضايت داشــت. مديريت باشگاه هم گفتند فداي سرت كه اخراج شدي، چون در بازيهاي آينده جبران ميكني.»

ايوان دانيليانتس، ســرمربي تيم روستوف روســيه پس از بــازي برابر منچســتر يونايتد و كسب نتيجه تســاوي يك بر يك اينطور حرف ميزند: «نگــرش دوگانهاي دربــاره اين نتيجه وجود دارد. به طور كلي تســاوي برابر منچستر را ميتوانيم نتيجه خوبــي بدانيم اما با توجه به بازي برگشــت در زمين حريف و تعيين تكليف تيم صعود كننده در ورزشگاه اولدترافورد خيلي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.