برتري جوانان تايدواتر برابر چينيهاي آتش نشان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيمهــاي واليبال بانك ســرمايه و پيكان، در حالي فــردا دومين بازي خود از فينال ليگ برتر واليبال را پشــت ســر ميگذارنــد كه ميــلاد عباديپور معتقد اســت ديدار دوم ســختتر از بازي اول است.

اين بازيكن بانك ســرمايه با اشــاره به ديــدار اول فينال ليگ برتــر واليبال ميگويد: «دو گيم اول اين مســابقه براي ما خيلي ســخت بــود. در اين دو گيم بر هر دري كه ميزديم بســته بــود و واقعا نميدانســتيم كه بايد چــه كاري انجام دهيم. البتــه تجربه كادرفنــي و برخي بازيكنــان ما باعث شــد بتوانيم به بازي برگرديم. در اين مواقع تجربه ميتواند به

تيــم تايــد واتــر با پيــروزي برابــر شــهداي آتشنشــان به جمع چهار تيــم دور دوم ليــگ برتر تنيــس روي ميز راه يافت. ديــدار تيمهــاي تايدواتر بندرعبــاس و شــهداي آتشنشــان از هفته چهارم دور برگشت در بندرعباس برگزار شــد كــه تايدواتر با بهرهگيــري از نيروهاي جوان و آيندهدار موفق شــد بــا نتيجه 5 بر يك رقيب خود را )كه از دو ورزشكار چيني در تركيب اصلــي بهره ميبرد( از پيش رو برداشــته تا يك هفته به پايان بازيهــاي مرحله مقدماتي صعود خود را به جمع 4 تيم برتر جام بانك دي مسجل كند. از طرفي با اين نتيجه رقابت بين شــهداي آتشنشــان و رعد پدافند براي صعود به جمع 4 تيم بسيار حساس شد.

در اين مســابقه امين احمديان و اميرحسين هدايــي جوانان مطرح اين روزهــاي تنيس روي كمك تيم بيايد و خوشــبختانه اين اتفاق براي ما رخ داد».

دريافت كننده تيم بانك سرمايه در مورد مصدوميت امير غفور و تاثير غيبت او در نتيجــه مســابقه نيــز توضيح قابل توجهي ميدهد: «وقتي غفور مصدوم شد به جاي اينكه تيم پيكان به هم بريزد تيم مــا به هم ريخت. به هر حــال ما با غفور دوســت هســتيم و او نه تنها براي ما كه بــراي همه بازيكنان واليبــال يك چهره محبوب به شــمار ميآيد. مصدوميت هم جزيي از ورزش حرفهاي است. 3، 4 سال پيش بود كه شبيه همين اتفاق براي من رخ داد. آرزو ميكنــم كــه غفور هر چه زودتر بتواند به مسابقات برگردد». ميــز كشــور با پيــروزي بــر ورزشــكاران چينــي درخشــش قابــل توجهي داشــتهاند، ضمــن اينكه رويين تن و ميرالماسي نيز با پيروزي بر رحمت پناه و حنطه نقشي اساسي در اين پيروزي بر عهده داشتهاند. در رقابتهــاي دو نفره نيز هركــدام از تيمهــا موفق شــدند يك بازي را به نفع خود به پايان برسانند. تايدواتر با سرپرستي سعيد عباســي و ســرمربيگري امين طياري و شهداي آتشنشان با سرمربيگري ابراهيم عليدخت اولين المپيكي و چهره نام آشناي تنيس روي ميز كشور و سرپرستي قاسم درستيان در ليگ امسال حضور پررنگ و تاثيرگذاري داشــتهاند. در اين مســابقه محمدرضا ميرالماســي ناظــر، عليرضا حجازيان ســرداور و پوريا حجازيان و راميــن ميرزايي به اتفاق مظفر سلحشــور داوري اين ديدار حساس را به عهده داشتهاند.

عباديپــور در خصــوص بازي دوم فينال نيــز ميگويد: « بــازي دوم بازي ســختتري نســبت به بازي اول خواهد بود و پيكانيها خودشان را به آب و آتش ميزنند تا از آخرين فرصتشــان استفاده كنند. ما هم سعي ميكنيم در بازي دوم كار را تمام كنيم.»

او دربــاره تاثير حضــور كولاكوويچ در سالن مســابقات بر عملكرد بازيكنان نيــز اينطور توضيــح ميدهــد: «فينال بــه قدري حســاس اســت كــه حضور كولاكوويچ تاثيــري در عملكرد بازيكنان هــر دو تيم نداشــت و هيچ كــدام از ما توجهــي بــه اينكه او در ســالن اســت نداشتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.