شاگردان مايدا نهم شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واليبــال نوجوانان دختر ايران در مســابقات قهرماني آســيا به عنوان نهمي رســيد. تيم ملي نوجوانان دختر ايــران در آخريــن مســابقه خــود در رقابتهاي قهرماني آســيا روز گذشته مقابل ساموآ قرار گرفت و با نتيجه 3 بر صفر به برتري رسيد. مليپوشان با اين پيروزي به عنوان نهمي رسيدند.

در نخســتين ســت ايــن بــازي مليپوشــان ايران بازي خوبي را از خود به نمايش گذاشــتند. ســرمربي ساموآ در تــلاش بود بــا تعويضهاي مختلف اختلاف را كمتر كند اما شاگردان مايدا اجازه ايــن كار را بــه بازيكنان حريف ندادند و توانســتند با نتيجه 25 بر 17 پيروز شوند.

ســت دوم هــم بــا بــازي خوب مليپوشــان ايران همــراه بود. دختران واليباليست كشورمان موفق شدند اين ست را با نتيجه 25 بر 17 به سود خود به پايان ببرند.

در ست ســوم هم برتري كامل با ايران بود. تيم ملي كشورمان در آخرين ست هم موفق شد حريف را با شكست روبهرو كند تا به دومين برد خود در اين رقابتها دست پيدا كند.

تيم ملي ايــران در مرحله گروهي با چين و هنگكنــگ همگروه بود كه با شكست مقابل هر دو تيم از صعود به جمع هشت تيم برتر بازماند. مليپوشان براي كسب عنوان نهم تا يازدهم مقابل ازبكستان و ساموآ پيروز شدند و عنوان نهمي را به دست آوردند.

صالحي، آشفته، زهدي، بهرامي نيا، ســلامت، حلاج )ليبرو(، مريم حبيبي تركيب آغازكننده ايران در ديدار مقابل ساموآ بودند.

تيم واليبــال نوجوانان دختر ايران تا كنون در 5 دوره اين رقابتها شركت كرده است كه رتبه نهم در سال 2۰1۰ و اين دوره بهترين جايگاه كســب شده ايران در اين رقابتها است.

مليپوشــان ايــران در ســالهاي ‪2۰12 ،2۰۰8‬ و 2۰14 رتبههــاي يازدهم، دهم و دهم مســابقات واليبال قهرمانــي نوجوانان دختر آســيا را به دست آوردند.

تيم ملي واليبــال نوجوانان ايران امســال در پنجمين حضور خود، براي نخســتين بار با هدايــت مربي خارجي )مايدا چيچيچ( در اين رقابتها شركت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.