شگفتي سازي گرگان در هفته پنجم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم بســكتبال شــهرداري گرگان در ديداري خارج از خانه دانشــگاه آزاد مدعي را شكست داد. هفته پنجم از مرحله گروهي ليگ برتر بســكتبال روز پنجشــنبه با يك مسابقه آغاز شد كه در اين ديدار شهرداري گرگان ميهمان دانشــگاه آزاد بود و توانست در اين مسابقه خارج از خانه شگفتي سازي كنــد و حريف مدعي اش را شكســت دهد. گرگانيها كه شــرايط خوبي در اين فصل از ليــگ ندارند در اين مســابقه خارج از خانه 76 بر 75 دانشــگاهيهاي مدعي را شكست دادند تا به يك برد ارزشــمند دســت پيدا كنند.

دانشگاه آزاد در شرايطي پا به اين بازي ميگذاشــت كه در هفتههاي گذشته بدون خارجيهاي خود بردهاي ارزشــمندي برابر شــيميدر و پتروشيمي به دســت آوردند. شاگردان كوهيان بعد از دو برد برابر تيمهاي مدعي گروه خود ابتدا برابر شهرداري كاشان شكســت خورد و پس از استراحت در هفته گذشته، حالا برابر تيم شهرداري گرگان كه شــرايط خوبي هم در جدول ندارد شكست خورد تــا دومين باخت پياپياش را متحمل شود. گرگانيها پيش از اين و در مرحله دوم تمام ديدارهاي خود را با شكست پشت سر گذاشته بودند و هفته گذشته برابر شهرداري كاشان هم 55 بر 51 شكست خورده بودند.

به اين ترتيب كار دانشگاه آزاد در چهار بازي ابتدايي خود در دور دوم ليگ برتر با دو برد برابر پتروشــيمي و شيميدر و دو باخت برابر شهرداري كاشان و شهرداري گرگان به پايان رســيد. هفته پنجم از مرحله گروهي ليگ برتر بسكتبال با توجه به حضور سه تيم ايراني در مســابقات غرب آسيا با تغييراتي همراه بود كه روز پنجشــنبه تنها يك ديدار برگزار شد.برنامه ديگر ديدارهاي هفته پنجم به شرح زير است:

دوشنبه 23 اسفند

شهرداري اراك – لوله آ اس شيراز نيروي زميني – شهرداري تبريز

پنجشنبه 17 فروردین 1396

شهرداري كاشان – شيميدر تهران جنوبيهاي ليگ برتر يعني نفت آبادان و پتروشيمي در اين هفته استراحت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.