فينال زود هنگام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آغاز بسكتبال جام باشگاههاي غرب آسيا با بازي پترو - الریاضي

رقابتهــاي بســكتبال قهرماني غرب آســيا از امروز بــه ميزباني اردن برگزار ميشــود و ســه نماينده ايران نيز بايد برابــر حريفان خود در منطقه به ميــدان بروند. طبق اعــلام برنامه مسابقات نمايندههاي جنوبي بسكتبال ايران در روز نخست به مصاف حريفان خود ميروند و نماينــده تهراني ايران استراحت خواهد داشت.

در روز نخســت مســابقات و در گروه اول، نفت آبادان با ســريت رامالا از فلسطين پيكار ميكند و پتروشيمي و الرياضي فيناليستهاي دوره گذشته و مدعيــان اصلي ايــن دوره نيز برابر يكديگر پيكار خواهنــد كرد. ميتوان گفت مدعيان اصلــي، فينالي زودرس برابر هــم برگزار خواهند كرد و محكي جــدي از هــم ميزنند. پتروشــيمي اگرچــه در دوره قبلي ايــن رقابتها الرياضي را در فينال شكســت داد اما در رقابتهاي قهرماني آســيا هم برابر الرياضي قرار گرفــت. ديداري كه اين بار با پيروزي نماينــده لبنان به پايان رســيد و پتروشــيمي پس از شكست برابر نماينده چين روي ســكوي سوم آسيا ايستاد. آنها حالا بايد يك بار ديگر در غرب آســيا تلاش كنند تا با صعود از اين منطقه، بــه رقابتهاي قهرماني باشگاههاي آسيا صعود كنند.

در گروه بندي ايــن رقابتها كه با حضور 7 تيم برگزار ميشــود، تيمها به دو گروه چهار و ســه تيمي تقسيم شــدهاند. در گــروه اول ايــن بازيها جنوبيهــاي بســكتبال ايــران يعني پتروشــيمي و نفت آبادان بــه همراه الرياضي لبنان و رامالا فلســطين قرار دارند و در گروه دوم هم ساجس لبنان، اميناي اردن و شــيميدر از ايران قرار دارند كه بالطبع به دليل حضور نماينده ميزبان گروه سادهتري است و شيميدر شــانس خوبي براي صعود به دور بعد حتي بهعنوان تيم اول دارد.

عصــر فــردا و در بازيهــاي روز اول، از گــروه دوم اين مســابقات هم يك بازي برگزار ميشــود كه ساجس لبنان به مصاف المينا از عراق ميرود. شيميدر ديگر تيم اين گروه استراحت دارد و نخستين ديدارش را فردا برگزار ميكند.

قهرمانــي رقابتهاي غرب آســيا حداقــل در يــك دهه اخيــر اغلب به نماينــدگان ايران رســيده و در دوره گذشــته هم پتروشــيمي روي سكوي قهرماني ايستاد. حالا بايد ديد آيا پترو بهعنوان مدافع عنوان قهرماني يا ديگر نمايندگان ايران ميتوانند جام را براي ايران نگه دارند و يا الرياضي جام را به لبنان خواهد برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.