چچيچ: شروع خوبي بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي واليبال نوجوانان دختر ايــران ميگويد بازي بــا تيمهايي مانند ســاموآ ســخت اســت، چون آنها سيســتم مشــخصي ندارند. تيــم ملي نوجوانــان دختر ايــران در آخرين ديدار خود موفق شد با شكست 3 بر صفر ساموآ به عنوان نهمي آسيا دست پيدا كند. مايدا چچيچ سرمربي تيم ملي ايران بعد از اين پيروزي گفت: «اين مسابقه برايمان آسان بود. البته ســاموآ بازي سختي داشت به اين صورت كه آنها سيســتم مشــخصي نداشتند. اصلا دوســت ندارم با تيمهايي با اين سيســتم بــازي كنيــم.»او ادامه ميدهد: «بازي با تيمهايي مانند چين كه برنامهشان مشــخص است و بازي زيبايي دارند براي ما خوب است. اين بازي برايم جالب نبود اما از برتري تيمم خوشــحالم. ايــن تيم جوان، بســيار خوب بــود. اين بازيها براي ما شــروع خوبي محســوب ميشود تا در آينده ايران را نشان دهيم».

مايدا در پاسخ به اين سوال كه برنامه شــما در آينــده براي اين تيم چيســت، توضيــح داد: «من برنامه زيادي براي اين تيــم دارم كه الان نميتوانــم درباره آنها صحبت كنم و در زمان مشــخص درباره آن صحبت خواهم كرد. يكي از برنامههايم حضور در المپيك جوانان است. اميدوارم بتوانيم اين شــانس را داشــته باشيم كه در المپيــك جوانان 2۰18 كه در بوينس آيرس برگزار ميشود شركت كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.