با تجربهتر بوديم صعود ميكرديم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ملی پــوش واليبال نوجوانان دختر ايران معتقد است تيم ايران ميتوانسته نتيجه بهتري بگيــرد اما بي تجربگي و باخت برابر هنگ كنگ اين شانس را از آنها گرفته است.

زهرا فيضا...پــور بازيكن تيم ملي نوجوانان دختر ايــران درباره برتري تيم ايران مقابل ســاموآ ميگويد: «ما در اين بازي براي پيروزي به ميدان آمديم و اين اتفاق هم افتاد. شب گذشته بازي حريف را آناليز كرده بوديم و حتي ميتوانستيم به حريف كمتر امتياز بدهيم.»

او همچنيــن ميگويد اگر تيم ايران بــا تجربهتر بــود ميتوانســت به جمع هشــت تيم برتــر راه پيدا كنــد: «اين بازيها نخســتين تجربه ما در مسابقات بينالمللــي محســوب ميشــد. حتي ميتوانســتيم بهتر از اين نتيجه بگيريم و با شكســت هنگكنگ در جمع هشت تيم برتر باشــيم اما به دليل بي تجربگي بازي را مقابل هنگكنگ واگذار كرديم».

مليپوش دختــران ايران در ادامه درباره اينكه ســخت تريــن بازي ايران مقابل چين بود، ادامه ميدهد: «مقابل چين بازي ســختي داشــتيم. اين تيم بســيار قدرتمند اســت و با اين شرايط در ســت اول بازي خوبي را مقابل آنها به نمايش گذاشتيم. با اينكه بي تجربه بوديم اما در بازي با چين نمايش خوبي داشتيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.