احمدي و باقري؛ یك رقميهاي ایران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در آخريــن ردهبندي فدراســيون جهاني تيراندازي كه در ماه مارس منتشــر شــد، الهه احمدي و حسين باقري در تفنگ بادي يك پله ســقوط كردند. در رده بندي جديد فدراسيون جهانــي، در تفنگ بادي 1۰ متر الهه احمدي و حسين باقري با يك پله سقوط به ترتيب در رده هشــتم و نهم جهان قرار گرفتند. در تفنگ سه وضعيــت نيز نجمه خدمتي با يك پله صعود در رده يازدهم قرار دارد. ردهبندي كامل به شــرح زير است:

تفنگ 10 متر:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.