خجسته دو بار از مبارزه با نماينده رژيم اشغالگر خود داري كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

صافي : سوپر ليگ كاراته منظم تر از پارسال بود سرمربي تيم كاراته دانشگاه آزاد معتقد است سوپر ليگ كاراته بود. به خاطر پخش شدن مليپوشان در تيمهاي مختلف تا آخرين مردان امسال منظمتر از ســالهاي پيش بوده است. احمد صافي لحظه مشــخص نبود چه تيمي قهرمان ميشود. ما تير نهايي را به با ابراز خوشــحالي از تكرار قهرماني در سوپر ليگ ميگويد:«به دو خاطــر تجربه و عملكرد خوب بچهها زديم.» ســرمربي تيم كاراته علت از قهرماني امسال خود بســيار خوشحال هستيم. اول اينكه دانشگاه آزاد شكســت شاگردانش را در هفته گذشته برابر مناطق قهرمانيمان را تكــرار كرديم و دوم اينكه با معرفي تعدادي جوان نفت خيز به موقع عنــوان ميكند:«باخت مقابل مناطق نفت خيز كه قهرمانان بزرگي را شكســت دادند يك شــوك و يك موج به خيلي به ما كمك كرد تا استراتژي تمرينات خود را تغيير بدهيم و كاراته ايران وارد كرديم. ما نشان داديم كاراته ايران چقدر پتانسيل روي نفــرات خود تجديدنظر و با يك جابهجايي دو بار در وزن 67 دارد و حضور اين جوانان براي كاراته ايران خوب اســت.» او ادامه كيلوگرم امير مهديزاده را كه قهرمان جهان و ستون اين تيم بود، ميدهد: «ليگ امسال مرتبتر، تميزتر و شيكتر از ساليان گذشته در ديدار نهايي شكست بدهيم. اين باخت بهموقع بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.