رده سوم قاسم رضايي بهترين بين ايرانيها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آخرين ردهبندي بهترين فرنگي كاران جهان از سوي اتحاديه جهاني كشتي اعلام شد و قاسم رضايي در وزن 98 كيلوگرم در رتبه سوم قرار گرفت.

در اين ردهبندي قاسم رضايي دارنده مدال برنز المپيك در جايگاه سوم وزن 98 كيلوگرم و سعيد عبدولي دارنده مدال برنز المپيك در جايگاه چهارم وزن 75 كيلوگرم قرار دارند.

در وزن 98 كيلوگــرم، ايــران يــك نماينده ديگر هم دارد كه البته خيلي رتبه قابل توجهي نيست.

مهدي علياري در اين وزن در رده دهم قرار دارد. در وزن 71 كيلوگرم نيز افشــين بيابانگــرد در رده هفتــم ايســتاده؛ ضمن اينكه رامين طاهري هم در رده هشتم قرار گرفته است.

حبيــب اخلاقي در رده دهم وزن 85 كيلوگرم است. محسن حاجي پور و مهدي زيدوند نيــز به ترتيب ردههاي ســيزدهم و چهاردهــم را مال خــود كردهاند و امير قاســمي منجزي نيــز در رده نوزدهم وزنه 130 كيلوگرم ايستاده است.

با ايــن ردهبنــدي، ميبينيم كه جز قاسم رضايي و سعيد عبدولي، بقيه فرنگي كاران رتبههاي قابل قبولي ندارند.

خانلرخاني: از نتيجه تيم شهرداري در ليگ راضي نيستم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.