آغاز رقابت پولادمردان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي بينالمللي وزنهبرداري جام فجر در حالي از ديروز با حضور تيمهاي خارجي و دو تيم از ايران در اهواز آغاز شــد كه تركيه و آذربايجان جديترين رقيبان پولاد مردان ايران هستند.

دوميــن دوره رقابتهاي بينالمللي وزنهبرداري جام فجر با حضور 52 وزنهبردار از عصر ديروز در ســالن ورزشــي امام رضا)ع( اهواز آغاز شد. يكي از نكتههاي جالب اين رقابتها اين اســت كه بيش از 20 درصد وزنهبرداران در دســته 94 كيلوگرم با يكديگر رقابت ميكنند تا اين دسته با حضور 11 وزنهبردار شلوغترين دسته اين رقابتها باشد.

بعد از دسته 94 كيلوگرم، رقابتهاي وزن به اضافه 105 كيلوگرم با 8 وزنهبــردار و همينطور اوزان 85 و 77 كيلوگرم با 7 وزنهبردار، جزو اوزاني به حساب ميآيند كه رقابتهايشان حساسيت و فشردگي بيشتري دارد. ضمن اينكه تيمهاي تركيه و آذربايجان با داشتن 8 و 7 وزنهبردار در تركيب خود، جديترين رقباي تيمهاي ايراني براي كســب عنوان قهرماني هستند.

اين رقابتها در شــرايطي آغاز شــده كه بــا توجه به زمــان برگزاري مســابقهها، نتايج مســابقههايي كه عصر ديروز برگزار شــده، به ايــن صفحه روزنامه نرســيده امــا ميتوان به نفرات برتر اوزان مختلف رقابتهاي بينالمللي وزنهبرداري جام فجر نگاهي انداخت؛ نفراتي كه بر اساس ركوردهايشــان، در اين فهرست قرار ميگيرند. وزن 56 كيلوگرم:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.