كابوس كاتالونيا و خاطره پاريس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - بن هيوارد ‪Ben Hayward‬ سيد علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

«اگــر پاريســنژرمن چهار گل زده، ما ميتوانيم شــش گل بزنيم.» اين چيزي بــود كه لوييس انريكه در كنفرانــس خبري قبل از بازي گفت و تيمش دقيقا همين كار را كرد تا شايد بزرگترين بازگشت تاريخ فوتبال رقم بخورد. مربي بارســلونا بعد از آن شب تلخ پارك دوپرنس محو شــد و مورد انتقادات زيادي قرار گرفت؛ در فاصله بين دو بازي با تيم پاريسي بود كه او اعلام كرد تابستان از بارسلونا ميرود.

آيا واقعا بارســا ميتوانســت؟ در دو بــازي قبــل از رويارويي با حريف فرانســوي 11 گل زدنــد و يك گل خوردند اما پاريسنژرمن فرق ميكرد اما باور وجود داشت؛ هواداران در بازي شنبه مقابل ســلتاويگو ميخواندند: «بلــه ما ميتوانيم» و بله توانســتند. لوييس ســوارس در دقيقه 3 گل زد تا شــروعي رويايي داشته باشند، گل به خودي و اميد زنده ماند. دقيقه 49 مسي گل سوم را زد اما گل ادينسون كاواني همه معادلات را به هم ريخت اما آنها هرگز اميدشــان را از دســت

* بارسلونا اولين تيمی است كه در ليگ قهرمانان/ جام باشــگاه های اروپا باخت با چهار گل اختلاف در بازی رفت را در بازی برگشت جبران كرده.

* بارســلونا در 10 فصــل اخير به مرحله يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان صعود كرده كه اين يك ركورد است.

* ادينسون كاوانی در كنار زلاتان ابراهيموويــچ بــا زدن 20 گل بهترين گلزنان تاريخ پاریســنژرمن در ليگ قهرمانان هستند.

* كاوانــی در 22 بــازی ليــگ قهرمانــان گل زده، دو بازيكــن ديگر ندادند. شــايد حرف لوييــس انريكه در گوششان ميپيچيد و حالا وقتش بود كه ســه گل بزنند اما وقت رو به اتمام بود كه نيمار با ضربه ايستگاهي دروازه ميهمــان را باز كرد، دو دقيقه بعد ســوارس پنالتي گرفت كه نيمار گل كرد، پاريســنژرمن معترض بود اما فايدهاي نداشت. در وقتهاي تلف شــده نيمار باز هم مشاركت كرد و با پاس عالي خود ســرخي روبرتو كه در بازي رفت خيلي اذيت و تحقير شــده بود، را پيدا كرد و تمام.

پــپ گوارديولا بعد از شكســت 4 بــر صفر بازي رفــت گفت:«مراقب باشيد زياد از بارســا و لوييس انريكه انتقاد نكنيد چون ممكن است كاري كنند كه به اشتباهتان اعتراف كنيد» همين كار را كردند، عالي، باورنكردني و جادويي و بزرگترين بازگشــت ليگ قهرمانان و شايد تاريخ فوتبال را رقم زدند.

چه مســابقه اي، چه شــبي، چه نتيجهاي و به قول سر الكس فرگوسن بعد از پيــروزي منچســتريونايتد بر بايرن مونيخ بــا دو گل ديرهنگام در فينال سال 1999 ليگ قهرمانان:«اين فوتبال لعنتي!» اهــل آمريكای جنوبی كه آماری بهتر از او دارنــد، عبارتنــد از كاكا)23( و مسی)58 )

* مســی در مرحلــه حذفی ليگ قهرمانان 37 گل زده و تنها كريستيانو رونالدو آمار بهتری دارد)44 گل(

* لوييــس ســوارس در 64 بازی برای بارسلونا در نوكمپ در رقابت های مختلف 65 گل زده.

* از 18 سپتامبر 2013 كه نيمار اولين بــازی اش در ليــگ قهرمانان را انجــام داد 15 پــاس گل داده و تنهــا كريستيانو رونالدو با او برابر است.

«روياهاي بزرگ داشــته باش» شعار مالــكان قطري پاريســنژرمن در پروژه شان است، نگرشي كه در بازي چهارشنبه شب در نوكمپ به يك كابوس تبديل شد. PSG با پيروزي مقتدرانه بازي رفت هيچ جايي براي شكســت تصور نميكرد اما با باخت 6 بر يك مقابل بارســلونا حذف شد. آناليز اين شكست واقعا سخت است، گاهي فوتبال تــا اين حد غيرمنطقي ميشــود. پاريســيها بعد از برد 4 بر صفر به شدت مورد تمجيد قــرار گرفتند و خيليها اين تيم را از نامزدهاي قهرماني بر شمردند؛ آن موقع بارســلونا در نقطه مقابل قرار داشت اما بعد از سه هفته همه چيز تغيير كرده و پاريسنژرمن مغلوب بزرگترين بازگشت ليگ قهرمانان شده.

فوتبــال فرانســه ســابقه چنيــن تحقيرهايي را دارد و اكيپ در صفحه اول شماره پنجشنبه خود به آن پرداخت. تيتر اين روزنامه هماني بود كه در سال 1993 زده شد كه فرانسه نتوانست به جام جهاني آمريكا صعود كند و بلغارســتان به جايش صعود كرد. 23 سال قبل، آبيها در پارك دوپرنس يك بازي حياتي را با نتيجه 2 بر يك باختند، آن موقع هم با گل وقتهاي تلف شــده و بزرگترين شــباهت اين دو ناكامــي بزرگ، ناتوانــي در مديريت بازي است.

پاريســيها در حالي به زمين نوكمپ وارد شــدند كه مرعوب و متاثر از فشــار بارســلونا بودند، اينكه ســوارس در دقيقه ســوم گل زد اوضاع را بدتر كــرد. ماركو وراتي و آدرين رابيو ستارههاي بازي رفت در حفــظ توپ ناتوان بودنــد و دائما پاس اشــتباه ميدادند. دفاعشــان ترسيده بود و بــي هدف دفع توپ ميكرد. ادينســون كاواني تــوپ خوبي دريافــت نميكرد و بالها در تصميم گيري اشــتباه ميكردند. در واقع، ترس تيم فرانســوي را فلج كرد؛ اين شكســت، تاكتيكي نبود، همه چيز از ذهنشان شــروع ميشــد. اوناي امري به شدت تحت فشار بود و شادياش روي گل كاواني اين را ثابت ميكرد اما همانطور كه قبل از بازي نســبت به فشار رواني هشدار داده بــود، از همان جا ضربــه خورد. گل سوارس ترديد را در ذهن بازيكنان PSG تقويت كرد و گل كاواني اگرچه چراغي در تاريكي بود اما كافي نبود تا اينكه سه گل در هفت دقيقه سرنوشــت ميهمان را رقم زد و كاتالانها را راهي مرحله بعد كرد.

در ســال ،1993 هريســتو اســتويچكوف اســطوره بلغارســتان و بارســلونا گفت:«فرانسه ترسيده بود، آنها PSG

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.