حمله هواداران خشمگین به اعضاي پاري سن ژرمن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

باشــگاه پاريســنژرمن گزارشهايي مبني بر رخ دادن يك حادثه براي بازيكنان اين تيم در فرودگاه لوبورگه فرانسه در بامداد روز پنجشــنبه را تأييد كرد. برخي رسانهها اعلام كردهاند كه بازيكنان پاريســن ژرمن PSG() پــس از قبول 6 بر يــك در خانه بارسلونا در دور برگشت از مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا كه منجر به حذف آنها شــد، در بازگشت به فرانسه با هواداران خشــمگيني مواجه شــدند كه براي نشان دادن اعتــراض خود به عملكرد شــاگردان اوناي امري بــه فرودگاه رفته بودند. در اين اتفاق كه ساعت 5 بامداد پنجشنبه رخ داد، گروهــي از هواداران خشــمگين PSG در فرودگاه لوبورگه منتظر بازگشت اعضاي اين تيم بودند و آنها را هنگام خروج از فرودگاه با شعارهايشان مشــايعت كردند. در بيانيه باشــگاه پاريســنژرمن آمده است: «اين افراد اقدام به توهين لفظي به بازيكنان تيم كردند و سپس به خودروهاي آنها خسارت وارد كردند. چندين خودرو آسيب ديدهاند. در آن فضاي بسيار خشونتآميز و تهاجمي، تمام خودروها مشايعت شدند تا سلامتي و امنيت بازيكنان، خانوادههايشــان و اعضاي باشــگاه به خطر نيفتد. در همان حال يك فرد هــم در تلاش بود از ميــان جمعيتي كه بازيكنــان و خانوادههايشــان را تهديد ميكردند، فرار كند و با يك خودرو تصادف كرد.» باشــگاه پاريسنژرمن با تأييد اينكه پليس تحقيقاتي را براي بررسي اتفاقات رخ داده در فرودگاه لوبورگه آغاز كرده است، از آمادگي خود براي همكاري با پليس در اين تحقيقات خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.