كاستا: شايد از بايرن بروم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

داگلاس كاســتا گفته كه در بايرن مونيخ از اوضاع راضي نيســت و به دنبال تيم ديگري بــراي فصــل بعد اســت تا در صورت عدم توافق با مسوولان بايــرن، راهي اين تيم شــود. اين بال برزيلــي در ديدار برابر آرســنال گل زد اما او با فرانك ريبري و آرين روبن بايد رقابت كنــد و اكثــرا از او بهعنــوان ذخيرهاي براي تغيير روند بازي اســتفاده ميشود. كاستا از اين شرايط ناراضي است.

كاســتا پــس از راهيابي بايرن بــه مرحلــه يكچهارم نهايي ليــگ قهرمانــان گفته اســت: «زياد با باشگاه صحبت ميكنم. ما دربــاره اوضاع من صحبت ميكنيم، اينكه ميمانم يا اينكــه بايد تيم ديگري براي بازي كردن پيدا كنم. من اينجا هميشه خيلي راضي نيستم اما زود به راه حلي خواهيم رسيد.»

يوونتــوس بيش از هر تيم ديگــري بخت خريــد اين بال سابق شاختار دونتسك را دارد. اخيرا مقامات باشــگاه بايرن به اين نتيجه رســيدهاند كه او به دنبال پول بيشــتر اســت و به همين دليــل از رفتار او راضي نيستند.

كاســتا از زمان حضور در بايرن درخشش بسياري داشته اســت. اين بازيكن 26ســاله توانسته در 18 بازي ملي براي برزيل هم به ميدان برود.

ژوزه مورينيــو گفت كــه از عملكرد منچستريونايتد در زمين بد تيم روستوف راضي است. يونايتد در ليگ اروپا در خانه روستوف به تساوي يك بر يك رسيد.

هم مورينيــو و هم ايوان دانيليانتس، مربي روســتوف، پيش از مســابقه گفته بودند كه زمين يخزده ورزشگاه مشكلساز ميشــود. مربي منچســتريونايتد پس از مســابقه گفت: «با در نظر گرفتن شرايط، عملكرد خيلي خوبي داشــتيم. غيرممكن بود كــه بتوانيم بهتر بــازي كنيم. محال بود كه بتوانيم بازي مبتني بر پاس را اجرا كنيم. ما چيزي كه لازم بود را انجام داديم و عالي كار كرديم. تنها يك اشتباه دفاعي داشتيم. اكنون هر دو تيم در بازي برگشت شــانس صعود دارند، ولي شانس ما كمي بيشتر است. ما هيچ مصدومي هم نداديم».

پــس از گل هنريــخ مخيتاريــان، الكســاندر بوخاروف توانست گل تساوي را براي روستوف بزند. او توپي بلند را توانست با سينه اســتپ كند و سپس ضربهاش را بزند. مورينيو گفــت: «فكر نميكردم گل

اسپالتي: رم شخصيت لازم را ندارد لوچانو اســپالتي گفته كه رم مشكل دارد. رم چهار بر دو در خانه ليون مغلوب شــد. آنها بايد ايــن نتيجــه را در بازي برگشــت جبران كنند تا به مرحله بعدي ليگ اروپا راه يابند.

اســپالتي گفته: «وقتــي كه اوضاع خراب ميشود، ما آن شخصيت لازم براي مبارزه و بازگشت را نداريم.»

رم در اين مســابقه دو بر يك پيش افتــاد اما در نيمه دوم ســه گل دريافت كرد. اسپالتي گفت: «آنها كيفيت، جواني و روش بازي درخشــاني دارند. ما مجبور بوديــم كه مالكيت توپ را از آنها بگيريم، چون اگر توپ را داشــته باشند ميتوانند فضاهايــي بين خطوط پيدا كنند يا از راه دور شــوت بزنند امــا ويژگيهاي ما هم همين اســت. زماني كه اوضــاع خوب و دقيق پيش ميرود، ما ميتوانيم ســر به آسمان بكشيم. زماني كه همه چيز خراب ميشود، ما آن شــخصيت لازم را نداريم كه مبــارزه كنيم و بازگرديم. بازيكنان ما در كل خونسرد هستند. من انتظار داشتم كــه از كيفيتي كه داريم بهتر اســتفاده كنيم، چون اگر از نقاط قوت خود استفاده نكنيم، سخت ميتوانيم نقاط ضعفمان را بپوشــانيم. ما فرصتهايي داشتيم تا كار ليــون را تمام كنيم و گلهاي بيشــتري در خانــه آنها بزنيم. مــا احتمالا حركات تهاجمــي بيشــتري نســبت بــه ليون داشــتيم اما به جايي نرســيديم. ما توپ را در محوطه جريمه زياد داشــتيم. براي مثال، يك بار امرسون پالميري از بازيكن مستقيمش عبور كرد، و چهار، پنج ثانيه صبر كــرد و در آخر حتي ضربهاي هم به سمت دروازه حريف نزديم».

او درباره بازي برگشــت هم صحبت كرده اســت: «انتظار بازي دشواري دارم. ليون در ضدحملات خوب اســت و ما به آنها اجــازه نداديم كــه از اين فرصتها زياد داشته باشند. ما تلاش كرديم كه در خط مياني پرتعداد باشــيم. اميدوار بودم كه با تعويضها، مقداري از فشــار روي ما برداشته شــود اما در عوض گل چهارم را هم دريافت كرديم».

رم ســه بازي پياپي )در ســري آ و ليگ اروپا( اســت كه ميبــازد. آنها بازي بسيار حساس مقابل ناپولي را هم واگذار كردند. اســپالتي ميگويد: «ما نام بزرگي داريم و گذشتهاي سنگين روي دوشمان. گاهي چيزها در ذهنها ميماند و سخت پاك ميشــود. من هنوز فكر ميكنم كه ميتوانيم اوضــاع را برگردانيم. ما بايد با يكديگر به روشــني صحبت كنيم، اوضاع را تغيير دهيم و كارهاي بيشــتري انجام دهيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.