لاكازت: ليون بايد در دفاع بهتر شود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

با وجود پيشــرفت قابل توجه فراري و عملكرد خوب اين تيم در تســتهاي پيش فصل، راننده شماره يك اين تيم، سباستين فتل هنوز هم خودروساز كشورش مرسدس را بخــت اول قهرمانــي در فصــل جديد رقابتهاي فرمول يك ميداند.

فتل كه تيمش در اين فصل سريعترين زمان را براي دور تمريني بارســلونا به ثبت رســانده اســت، اين فصل انگيــزه زيادي دارد تــا به فــراري براي جبــران عملكرد ضعيفش در فصل گذشــته - فصلي كه نه تنها يك پيروزي نداشــت بلكه با فاصلهاي زياد نسبت به مرســدس سوم شد- كمك كنــد. او گفت: «اينكه بهعنــوان تيمي كه سه ســال متوالي قهرمان شده، امسال هم بخت اول قهرماني باشيد، تعجبآور نيست و امســال هم مشخص اســت كه كدام تيم بخت اول قهرماني است. قوانين تغيير كنند يا نه، كاملاً مشــخص اســت كه مرسدس افرادي خوب و يــك تيم قدرتمند دارد كه شكست دادنشان كار سختي است. ما هم به شــيوهاي منطقي خوشــحال هستيم اما مرســدس در ســالهاي اخير و همچنين دور تمريني امســال سطح توقعات را بسيار بالا برده اســت. اينكه ما سريعترين تيم در دور تمريني پيش فصــل بودهايم برايمان امتيازي نمــيآورد. مردم به جدول زمانها نــگاه ميكننــد. پس مهم اســت كه جزو تيمهاي بالاي جدول باشيم اما از بالانشين بــودن در ايــن جــدول چيــزي عايدمان نميشــود.» فتل ادامــه داد: «تيم ما دارد خوب پيشــرفت ميكند و ماشينهايمان هم دارند خوب جــواب ميدهند. آمارهايي هم كه داريم ثبت ميكنيم منطقي هستند. ببينيم آخر فصل چــه نتايجي رقم خواهد خورد ».

فــراري در ابتداي قرن بيســت و يكم قويتريــن تيم فرمول يك بــود و با راننده اســطورهاي خود ميشاييل شــوماخر 5 بار متوالي قهرمان شــد. اين تيم اما از ســال 2007 كه كيمي رايكونن قهرمان شد، ديگر رانندهاي نداشته است كه قهرمان رقابتهاي فرمول يك شود و در اين سالهاي گذشته اين عنوان ميان تيمهاي مرسدس و ردبول رد و بدل شده است.

فتل 29 ســاله درباره شــانس تيمش براي پايان دادن به ناكامي 10 ســاله براي فتــح دوباره رقابتهاي فرمــول يك گفت: «امســال ما از پارســال آمادهتر هستيم. ما دورهاي بيشــتري زدهايــم و وضعيت كلي تيم هم بهتر اســت. همه ما از اتفاقات سال قبل درس گرفتهايم. ســال گذشته براي ما مهمترين فصل بود. اگر شــما فقط به نتايج نــگاه كنيد، ميگوييد كه مــا فصل موفقي نداشــتيم اما اتفاقاتي كه در پشت پرده رخ داد بســيار مهم بودند. آنها بــراي ما مانند يــك گام مهم رو به جلو بودند كه اميدوارم تأثيرشــان را بر عملكردمــان در اين فصل بگذارند ».

الكســاندر لاكازت، مهاجــم ليون بر اين باور اســت كه تيمش توانست خودش را ثابت كند. آنها توانســتند رم را چهار بر دو ببرند. لاكازت ميگويد: «به نظرم خود را در اين مسابقه ثابت كرديم. سطح ما اين اســت. اگر اين را در نيمه اول نتوانســتيم ثابت كنيم تقصير خودمان اســت. ما بابت چهار گلي كه زديم عملكرد مثبتي داشتيم اما روي دو گلي كه خورديم نه.»

لاكازت كه گل چهارم بازي را زد، گفت: «تيم نياز به من داشت كه در دفاع هم خوب كار كنم ولي من خسته بودم اما در هر حال توانستم گلي بزنم و در نهايت پيروز شويم. ما بايد در دفــاع بهتر از اين عمل كنيم. تقابل بــا مهاجمان رم كار آساني نيست اما من از عملكردمان راضي هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.