به زودی همه اعضای هیات مدیره برکنار میشوند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

نورافكن در اردوهايي كه تيم جوانان طي ماههاي گذشــته برگزار كرده، غايب اصلي و سرشناسي بوده كه البته اين غيبت در رده باشگاهي به سود او تمام شده است. اميد در روزهايي كه همراه تيم جوانان به كره جنوبي نرفت، هم و غم خود را روي حضور در تركيب اصلي استقلال گذاشت و در نهايت به هدف خود رسيد. او دو ماه بعد از غيبت در مسابقات كره جنوبي به بازيكن اصلي استقلال در خط هافبك بدل شد و از آن به بعد تا امروز يكي از بازيكنان كليدي اين تيم به حســاب ميآيد. نورافكن به تازگي و براي جديدترين اردوي تيم جوانان نيز جايي در فهرســت اميرحسين پيرواني ندارد. او البته اين روزها همراه استقلال در ليگ قهرمانان آســيا حضور دارد و حداقل تا بيست و ششم اسفندماه نميتواند تيم جوانان را همراهي كند. البته اگر دعوت ميشد و نامش در فهرست بود. بازيكنان اميد نورافكن است. پس از صعود تيم جوانان به جام جهانــي، اين تيم با صلاحديد پيرواني به مسابقات كره جنوبي رفت تا مقابل ميزبان بازي كند. اين مسابقات براي هماهنگي تيم جوانان در برنامههاي پيرواني قرار گرفت.

بازيكنان تيم جوانان براي شركت در اين تورنمنــت، يكي يكي به كمــپ تيمهاي ملي رفتنــد و خود را بــه كادر فني معرفي كردند. اميــد نورافكن هم مثل هميشــه به اردو رفت تا تيم جوانان را همراهي كند. يك شــب قبل از ســفر اما همه برنامهها بر هم خورد. با يك سهل انگاري از سوي اميد. نورافكن ساك خود را برداشــت و از اردو خارج شــد و ديگر هم نيامد. او نه از كادر فني اجازه گرفت و نه كادر سرپرســتي. رفت تا فرداي آن روز كه قرار بود تيم جوانان به كره جنوبي پرواز كند.

نورافكن روز سفر از كادر فني و سرپرستي خواســت تا به فرودگاه برود و براي تيم جوانان در كــره جنوبي بــازي كند. اين درخواســت نورافكن با مخالفت كادر فني روبهرو شد. اميد نــه تنها به كره جنوبي نرفــت كه از آن روز به بعــد ديگر به اردوهاي تيــم جوانان دعوت هم نشد. سرنوشتي شبيه هادي عقيلي در تيم ملي بزرگســالان كه اردو را بي اجــازه ترك كرد و ديگر رنگ دعوت و بازي براي تيم ملي را نديد.

نورافكن در اردوهايي كه تيم جوانان طي ماههاي گذشــته برگزار كــرده، غايب اصلي و سرشناســي بوده كه البته ايــن غيبت در رده باشگاهي به ســود او تمام شده است. اميد در روزهايي كه همراه تيم جوانان به كره جنوبي نرفت، هم و غم خود را روي حضور در تركيب اصلي استقلال گذاشــت و در نهايت به هدف خود رسيد. او دو ماه بعد از غيبت در مسابقات كره جنوبي به بازيكن اصلي اســتقلال در خط هافبك بدل شــد و از آن به بعد تا امروز يكي از بازيكنان كليدي اين تيم به حساب ميآيد.

نورافكن بــه تازگي و بــراي جديدترين اردوي تيــم جوانــان نيز جايي در فهرســت اميرحســين پيرواني ندارد. او البته اين روزها همراه استقلال در ليگ قهرمانان آسيا حضور دارد و حداقل تا بيســت و ششــم اسفندماه نميتواند تيم جوانان را همراهي كند. البته اگر دعوت ميشد و نامش در فهرست بود.

اما ماجراي دعوت نشــدن نورافكن به تيم جوانان ادامه پيدا ميكند يا نه؟ اين مهمترين سوالي است كه اطراف تيم جوانان وجود دارد و كســي درباره اش چيزي نميداند. بي شك حضور در جام جهاني جوانان ميتواند ميانبري باشــد براي انتقال احتمالي نورافكن به فوتبال اروپا. پس او به حضور در جام جهاني نياز دارد و در ســوي مقابل نيز تيم جوانــان كاپيتاني در حد و اندازههــاي نورافكن ميخواهد تا در جام جهاني اميدوار به كســب موفقيت باشد. به نظر قائله پايان مييابد. شايد بعد از اردوي تيم جوانان در اواخر اســفندماه. اين انتظاري اســت كه بعد از تنبيه نورافكن، جامعه فوتبال از پيرواني و همكارانش دارند.

افتخاري در جلسه با بازيكنان افشا كرد

مديرعامل استقلال روز پنجشنبه نشست دوستانهاي با بازيكنان تيمش برگزار كــرد و به آنها قول داد تمام تلاشــش را براي حل مشــكلات مالي آنها انجام بدهد. بازيكنان اســتقلال چند روزي اســت كه به دليل مشكلات مالي تمرين را تحريم كردهاند و حاضر نيستند آماده بازيهاي حساس پيش رو شوند و همين موضوع بهانهاي شــد كه سيدرضا افتخاري روز پنجشــنبه با حضور در كمپ حجازي جلسهاي با آنها برگزار كند.

ســيدرضا افتخاري در جلسه به بازيكنان تيمــش گفــت: «از صبري كــه در اين مدت كرديد تشــكر ميكنم. تمام تلاشم را ميكنم كه به تعهدات باشگاه نسبت به شما عمل كنم اما دست تنها نميشــود كاري كرد. امسال 2 ميليارد پول طلبهاي گذشته بازيكنان خارجي باشگاه را دادهام و در مجموع 5 ميليارد بدهايهاي گذشته باشگاه را پرداخت كردهام و اين موضوع كارمان را سخت كرده است.»

او در ادامه با گلايه بازيكنان اســتقلال در مورد مصاحبه زماني روبه رو شــد كه اينطور به آن پاسخ داد: «به اين صحبتها توجه نكنيد و حرفهاي بي ارزش را نبايد پاسخ داد. به خوبي ميدانم پشت صحبتهاي زماني كدام عضو هيات مديره اســت و اين مســائل را به آقاي سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان هم منتقل كردهام. با انتخاب اعضاي مجمع باشگاه به زودي همه اين اعضا بركنار خواهند شد. من در جلسهاي كه با آقاي سلطاني فر داشتم قرار شد اعضاي اقتصادي انتخاب شوند. انشــاءا... كساني به باشگاه ميآيند كه بتواننــد كمك كنند. اعضاي كنوني هيات مديره نه از نظر مالي و نه حقوقي توان كمك كردن ندارند و فقط با مصاحبههاي خود حاشيه درست ميكنند و البته از باشگاه درخواست گرمكن هم دارند. شما نگران اين موضوع نباشيد و من تمام تلاشــم را ميكنم كه تعهدات شــما را انجام بدهم.» افتخاري در پايان صحبتهايش گفت: «بازي با لكوموتيو بســيار مهم است و من از شما ميخواهم با تمام توان برابر اين تيم به ميدان برويد و نتيجه خوبي به دست بياوريد.» در اين جلسه بازيكناني مثل مهدي رحمتي، خسرو حيدري، بهنام بــرزاي، كاوه رضايي، اميــد ابراهيمي و جابر انصاري به نمايندگي از ســاير بازيكنان چند دقيقهاي به درد دل با مديران باشگاه پرداختند.

چرا اميد نورافكن براي چندمين بار به اردوي تيم جوانان دعوت نميشود؟ چرا پيرواني او را از فهرست خط ميزند؟ مگر ميشود از نام ستارهاي به نام اميد نورافكن گذشت؟ اينها سوالهايي است كه اين روزها ميشنويم. تيم جوانان بازيكني را به اردو دعوت نميكند كه همه از حضورش در تيم ملي بزرگسالان صحبت ميكنند

درخواست غیر منطقی شاهین بیانی:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.