جویباري:ضعفمدیریتيباعثتعطیلیتمرین شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

عضو هيات مديره باشگاه استقلال اعتقاد دارد كه ســرمربي اين باشــگاه بندهــاي قراردادش را زير پا گذاشــته اســت. اين روزها تنش اصلي باشــگاه اســتقلال، اختلافات عليرضا منصوريان و بازيكنانش با حسن زماني عضو هيات مديره اين باشــگاه است، به طوري كه منصوريان پس از پايان بازي با ســايپا تلويحاً از وزير ورزش و جوانان خواست كه حسن زماني را بركنار كند.

عضو هيــات مديره اســتقلال در خصوص اين اختــلاف توضيح ميدهد: «تصميــم گرفتهام به هيچ وجه تا پايان ليــگ مصاحبهاي انجــام ندهم و همه موارد را در جلســه هيات مديره مطرح خواهم كرد ».

انتقادي كه از شــما ميشــود اين است كه چرا در روز بازي با سايپا عليه مهدي رحمتي و خسرو حيدري صحبت كرده و جو تيم را بههم ريختيد. زماني در اين خصــوص ميگويد:«براي اينكه روز بــازي برنامههايي مدنظر داشــتند و اگر صحبتهاي من نبــود، بدتر اين در بازي اتفــاق ميافتــاد. بايد جلوي قلدربازيها را ميگرفتم تا خلع ســلاح شوند ».

منصوريان از وزير ورزش و جوانان خواســت به اظهارات شما ورود كرده و به نوعي بركنارتان كند!اين عضو هيات مديره در اين خصــوص ميگويد: «اگر منصوريــان چنين قدرتي پيــدا كرده است، دســتش را ميبوسم. منصوريان پنج بنــد قراردادش را زير پا گذاشــته و اجازه نداشــت عليه مســوول باشگاه صحبت كند، چه برســد بــه توهين و افترا ».

ســيدمهدي رحمتي دريافتيهاي خــود در اين فصل را منتشــر كرد كه چيــزي در حــدود 44 درصد بود. پس چرا گفتيد كــه او و حيدري 60 درصد از مطالباتشــان را گرفتهانــد؟ زماني دراين خصوص اينطور توضيح ميدهد: «او همــه دريافتيهاي خود را منتشــر نكرده است.» به نظر ميرسد اختلافات ايــن روزهاي هيات مديــره و كادرفني اســتقلال پايان ندارد و هركسي در اين ميان خود را محق ميداند. بايد ديد در روزهاي آتي چه اتفاقي ميافتد.

هر هفته كه از شــروع نيم فصل دوم ميگذرد، استقلال موفق ميشود آمــار خود را در ليــگ برتر بهتر و به صدر جدول نزديك شود.

اســتقلاليها در بازي با ســايپا موفق شــدند به دوازدهمين پيروزي فصــل خود برســند و دومين حريف خود را در ليگ برتــر در هر 2 بازي رفــت و برگشــت شكســت بدهند. اســتقلاليها بعــد از پيــروزي برابر ذوبآهن در 2 بازي رفت و برگشت، حالا موفق شدند ســايپا را هم براي دوميــن بار ببرند و به نظر ميرســد منصوريان با ادامه اين روند در 6 بازي باقي مانده تا پايان فصل ميتواند آمار فوقالعــادهاي را از ايــن نظر به ثبت برساند.

اســتقلاليها كــه 93 دقيقه در كســب پيروزي در اين بــازي ناكام بودند، در اين دقيقه توســط پادواني

استقلاليها از امروز تمرينات خود را پي خواهند گرفت. آبيپوشــان كه طي روزهاي گذشته تمرينات خود را تحريم كرده بودند، از امروز تمرينات خود را از ســر ميگيرند تا براي بازي مقابل لكوموتيو ازبكســتان آماده شــوند. مهدي رحمتــي با تاييــد اين خبر ميگويد: «به احتــرام ميليونها هوادار تيم استقلال و سرمربي عزيزمان تا بازي دوشنبه در ليگ قهرمانان آســيا با تمــام قدرت در تمرينات تيم شــركت كرده و خود را آماده ديدار بــا لكوموتيــو ميكنيــم. اميدواريم مديرعامل و هيات مديره باشگاه طبق قولي كه دادند به تعهد خود عمل كنند و مشكلات به گل برتري رســيدند و موفق شدند دومين حريف خــود در ليگ برتر را هم در دو بازي رفت و برگشت ببرند. برخلاف نيم فصل اول كه اســتقلال نتايج خوبي به دســت نيــاورد اما در نيم فصل دوم اين تيم شــگفتي ساز شده است و آمار خوبي از خود به جا گذاشته. منصوريان با اين پيروزيها جا پاي خود را براي حضور سه ساله در استقلال سفت ميكند. را حل كنند و نيازي به تصميمات جمعي و جديد نباشــد.به اميد حضور صد هزار نفري شــما هواداران در بازي روز دوشنبه.» نكته اينجا اســت كه تا چند وقت پيش رحمتي و منصوريان اختلاف داشــتند و حتي آقاي كاپيتان در صفحه شــخصي خــود پيامي را گذاشت كه نشان ميداد به منصوريان كنايه ميزند اما حــالا وقتي حســن زماني يكي از اعضاي هيــات مديــره او را مقصر اصلي اعتصاب ميداند براي اينكه اين عضو هيات مديــره را محكوم كند در حرفهاي خود به اين نكته اشاره ميكند كه به خاطر سرمربي عزيزمان تمرين خواهيم كرد.

بدون شــك پادواني مدافــع برزيلي استقلال يكي از بهترين بازيكنان اين تيم طي فصل جاري بوده است. مدافع برزيلي اســتقلال به همراه هموطنــش بازيهاي خوبــي را در اين تيم از خــود به نمايش گذاشته و در بعضي از بازيها نقش كليدي او باعث شده تا استقلال برنده شود.

پادواني نه تنها بهعنــوان يك مدافع

اين روزها در اســتقلال اختلافات بالا گرفته اســت و قديميهاي اين تيم نگران ادامه كار براي استقلال هستند. علي نظري معــاون ســابق تيم اســتقلال در خصوص اعتصــاب بازيكنان اين تيــم طي روزهاي گذشته ميگويد: «من دليل اصلي اين اتفاق را ضعــف مديريت ميدانم. البته اعتصاب را هم قبول ندارم و بازيكنان قديمي استقلال بايد بازيكنان جوان را هدايت كنند و به آنها بگويند در تيم بزرگي بــازي ميكنند. اگر اين تيم را با ســالهاي قبل مقايسه كنيد، ميبينيد كه بازيكنان قديمي اين تيم هيچ وقت حاشيه درست نميكردند».

نظــري جويباري در ادامــه ميگويد: «افتخــاري اصــلا مديريت ميكنــد و يا در اســتقلال هســت؟ اينكه ميگويند من هزينههــاي قبليهــا را داده ام، يعني چه؟ مگر افشــارزاده و فتحا...زاده براي پدر خود بازيكن گرفتهاند؟ آنها هم براي اســتقلال بازيكــن خريدنــد. اگر باشــگاه حق عادل شــيحي و ردي را به موقــع ميداد كه اين مشكلات به وجود نميآمد. همين الان هم اگر رابسون يا پادواني پولشان را از افتخاري نگيرند، سال بعد شكايت ميكنند. اصلا اين حرف زشــت اســت كه من بدهي مديران گذشته را دادم. شما بدهي باشگاه استقلال را داديد، همانطور كه افشارزاده و فتحا...زاده بدهيهاي قبليها را دادند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.