افتخاري:رحمتي و حیدري با یكسري بندها 60 درصد گرفته اند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بازهم مديرعامل اســتقلال تــوپ را در زمين مديــران قبلي اين تيم انداخت و مقصر بدهيهاي استقلال را افرادي مثل فتحا...زاده ميداند. افتخاري در ابتدا در مورد جلســهاي كه با بازيكنان اين تيم داشــته است، توضيح ميدهد: «جلســه خوبي داشــتيم و بازيكنان تــك تك صحبتهايشــان را مطــرح كردند و آقــاي رحمتي بــه عنوان كاپيتــان تيم به نمايندگي از همه صحبتهايي را مطرح كرد. مــا تلاش ميكنيم تا شــنبه بخشــي از پول بازيكنان را فراهم كنيــم. واقعا بايد فكري به حال پرســپوليس و استقلال بشود. بدهيهاي گذشــته كمر باشگاه را شكسته است. از وقتي كــه من آمــدهام 5 ميليارد از بدهــي تيم را پرداخــت كــردم. منتظر مجمع هســتيم تا گزارش مشكلات مالي را به وزير بدهم. ما الان براي وضعيت خودمان مشكلي نداريم، مشكل ما مربوط به بدهيهاي ماست.» افتخاري در ادامه ميگويد: «دو ميليــارد بدهي بازيكنان خارجــي را دادم كه ميشــد اين پــول را به بازيكنان خودمان بدهيم. رابطه من با بازيكنان استقلال برادرانه اســت. به آنها گفتم آرامش خود را حفظ كننــد چراكه با هم ميتوانيم از مشكلات رد شويم. الان مشكل ما هيات مديره نيســت ما دنبال يك راهكار براي مشــكلات مالي هســتيم.» مديرعامل استقلال در مورد بازي با لكوموتيو هم اينطور اظهارنظر ميكند: «ما يك بازي مهم با نماينده ازبكستان داريم كه در تهران برگزار ميشود. سعيمان بر حل مشــكلات تا پيش از اين ديدار است، ديداري كه سه امتيازش خيلي مهم است.» افتخاري در مورد قــرارداد رحمتي و خســرو حيدري نيز ميگويد: «بعضي از بازيكنان قراردادشــان آپشــن دارد. اين دو بازيكن با آپشنهايشــان 60 درصد دريافتي داشــتهاند. بدون آپشــن همان 40 درصــد مطرح شــده را گرفتهاند. من نميخواهم بــه اين قضيه ورود كنم چون باشــگاه يك تعهــد داده و بايد انجامش دهد. چنــد وقت پيش يك بازيكن به من زنگ زد و گفت كه گرفتاري دارد به او گفتم لازم نيست بگويي گرفتارم ما بايد تعهدمان نسبت به تو را انجام دهيم. باشگاه يا نبايد قراردادي ببندد و اگر هم بست بايد رويش بايستد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.