معیني به استرالیا رفت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مســعود معيني عضــو هيات مديره اســتقلال بــراي حضور در مراسم ازدواج پسر خود ديروز راهي استراليا شد. معيني كه در هفتههاي اخير ترجيــح داده بود كمتر درباره وضعيت باشــگاه اســتقلال صحبت كنــد، تا يك مــاه آينده بــه ايران عزيمت خواهد كرد.

نكته اينجا اســت كه در ابتداي فصل اين عضو هيــات مديره بارها صحبتهايــي در مــورد مســائل استقلال كرد و حتي يك بار استعفا داد كه خيلي زود هم استعفايش را پس داد امــا بعد از ماجراهاي اتفاق افتــاده اين روزهــا ترجيح ميدهد حرفــي نزند و با توجــه به اينكه به اســتراليا ســفر كرد فوتباليها يك ماه مصاحبههاي او را در رســانهها نميبينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.