مجتبي حسيني: ما بحران نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيدمجتبي حســيني سرمربي تيم فوتبال ذوبآهن درباره تســاوي تيمش مقابل نفت تهران آن هم پس از چهار شكســت متوالــي ميگويد: «ايــن بازي براي ما مســابقه مهمي بود. ما مســابقه سختي را پشت سر گذاشــتيم. جمع كــردن بازيكنان وقتي شــرايط روحي و رواني خوبي ندارنــد، كار ســختي اســت و براي من تازگي داشــت. بازيكنان ما فعل خواســتن را صرف كردند و ما نيز با توجــه به حمايتهــاي خوبي كه از طرف مديريت باشــگاه ذوبآهن از ما شد توانســتيم تيم را جمع كنيم. مقابل نفــت تهران ما بــازي خوبي انجام داديم و در نيمه دوم هم حاكم ميدان بوديم. فرصتهاي خوبي هم روي دروازه آنها ايجــاد كرديم ولي نتوانســتيم از آنها اســتفاده كنيم. همين كه بازيكنان خوب بازي كردند و توانســتند روي دروازه نفت تهران موقعيتســازي كنند خدا را شاكرم چون آنها زير فشار وحشتناكي بودند ولي توانســتند بــازي آبرومندانهاي بــه نمايــش بگذارند. اميــدوارم در هفتههــاي آينــده به رونــد خوب خودمان برگرديــم. تيمي كه جوان است و چند پيروزي پشت سر هم به دســت ميآورد زماني كه يك باخت متحمل ميشــود از لحــاظ روحي به هم ميريــزد. مــا در ديدارهاي گذشتهمان گلهاي ساده و بچگانهاي دريافت كرديم. زماني كه تيم شــما گل دريافــت ميكنــد و تيمتان هم جوان اســت برگشــتن به بازي كار ســختي به حســاب ميآيد اما ما با داشتن مديريتي كه پشتمان است و از ما حمايت ميكند توانســتيم اين روزهاي سخت را پشت سر بگذاريم. ما بحــران نداريم. بحران براي تيمي اســت كه در آستانه سقوط به دسته پايينتــر قرار دارد. ما بــا همدلي و حمايت مجموعه ذوبآهن و شخص ســعيد آذري مديرعامــل باشــگاه بحراني نداريــم و در انتظار روزهاي خوبمان هستيم ».

به نظــر ميرســد او از داوري رضايــت ندارد: «مــن در مورد داور صحبــت نميكنــم امــا در همــه آناليزهايي كه برنامههاي تلويزيوني از عملكرد ما داشتند ذوبآهن مظلوم واقع شده است. در هفتههاي گذشته يا يكي دو پنالتي بــراي ما نگرفتند يا اينكه يكي دو پنالتي اشتباه براي رقيبانمــان گرفتند. من عادت ندارم در مــورد داور صحبت كنــم اما از كميتــه داوران و دپارتمــان داوري خواهش ميكنم وقتي مسوولان يك تيم اعتراضي به عملكرد آنان ندارند سر آن تيم را نبرند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.