تراكتوروالادزو رنسرپ-وكتلوريسازيسريدفرورتر شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جمعــه 12/20/95، هفته بيســت و چهارم شــانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه غدير اهواز، تماشاگر: 5 هزار نفر فولاد خوزستان صفر تراكتورسازي تبريز صفر داور: رضا كرمانشاهي كمكها: تــورج عيوضمحمدي، علي دودانگه اخطار: حميــد بوحمــدان، بختيار رحماني، يوســف وكيا، سينا مريدي )فولاد خوزســتان(، ســعيد آقايي )تراكتورسازي( اخــراج: مهــدي كيانــي )75- تراكتورسازي( بازيكن برتر: احسان مراديان )فولاد خوزستان(

فولاد خوزســتان: احسان مراديان (7(، يوســف وكيا )6(، عبدا... كرمي )5،) ايوب والي )5/5(، سينا مريدي )5(، حميد بوحمــدان )5(، احمد عبــدا...زاده )5/5) (74- ماتيــاس چاگو(، بختيــار رحماني ‪(84- 4()‬ هادي حبيبينژاد(، اســماعيل شريفات )5(، ساســان انصاري )5(، بهرام رشيدفرخي ‪(69- )4)‬ عبدا... ناصري(

سرمربي: نعيم سعداوي

تراكتورســازي تبريز: محمدرضا اخبــاري )6(، ســعيد آقايــي )5(، هادي محمدي )5(، خالد شفيعي )5(، محمدرضا مهــديزاده )5(، مهدي كياني )4(، محمد نوري )3(، محمد ابراهيمي )3(، شــهرام گــودرزي )3(، كــرار جاســم ‪70(- )5)‬ لوســيانو ادينيو(، فرزاد حاتمي ‪46(- )5)‬ مهدي شريفي )4))

سرمربي: امير قلعهنويي

ايــران ورزشــي - بــا وجــود اينكه فــولاد خوزســتان ميزبــان بــود و از حمايــت هوادارانش بهره ميبــرد اما اين تراكتورســازي تبريز بود كه بازي بهتري انجام داد و توانســت چنــد حمله نصف و نيمه داشــته باشــد كه درخشش احسان مراديان دروازهبان جوان فولاد خوزستان و البته بيدقتي مهاجمان تبريزي مانع از گل شدن آنها شد. اين روند حدودا تا 15 دقيقه ابتدايي بازي ادامه داشت تا اينكه بازي به ميانههاي زمين كشيده شد و متعادل شد. اين مســاله باعث شــد بازي خوبي شاهد نباشيم و بيشتر سوتهاي داور را بشنويم كــه به خاطر خطاهاي پي در پي بازيكنان به صدا در ميآمد. به اين ترتيب در دقايق پاياني فولاد خوزســتان بازي را در اختيار گرفت اما فرصتهاي آنها هم چندان خوب نبود تا نيمه اول بدون گل به پايان برسد.

در نيمه دوم فولاد خوزستان به خود آمد و بازي بهتــري انجام داد. اين تيم در همان دقايق ابتدايي صاحب چند موقعيت نسبتا خوب شــد كه مهمترين آن تك به تك شــدن ساســان انصاري با محمدرضا اخبــاري در دقيقه 64 بــود. موقعيتي كه انصاري نتوانســت از آن اســتفاده كند تا مدافع حريف از راه برسد و توپ را به بيرون بزند. بعد از ايــن موقعيت، بازي باز هم به تعادل كشــيده شد و توپ و ميدان بيشتر در ميانه ميدان در جريــان بود. اين روند تا دقيقه 75 ادامه داشــت تا اينكه خطاي مهــدي كياني روي اســماعيل شــريفات باعث شــد داور اين بازيكن را اخراج كند و تراكتــور 10 نفره شــود. با ايــن اتفاق، كاملا مشــخص بود كه فولاديها حملات بيشــتري تدارك خواهند ديد و همينطور هم شد. قرمزپوشان اهوازي چند موقعيت خيلي خوب داشتند كه واكنشهاي خوب اخباري و البتــه بيدقتي بازيكنان ميزبان باعث شــد هيچ گلي نبينيم. در نهايت هم بازي با تساوي بدون گل به پايان رسيد تا امتيازات بين 2 تيم تقســيم شــود. با اين تساوي، فاصله تراكتورسازي با پرسپوليس به 10 امتياز رسيد تا اين تيم تبريزي براي رســيدن به قهرماني نااميدتر از قبل شود. اتفاقي كــه از هفته قبل افتاده بود اما اين هفته و با تساوي با فولاد خوزستان، بيشتر هم شــد. به جز اينكه تراكتور شانس خود را براي رسيدن به قهرماني خيلي كم كرد، فولاد خوزستان هم شانس رسيدن به رده ششــم جدول را از دست داد. مسالهاي كه ميتوانســت اين تيم را بــه جمع مدعيان كسب سهميه آسيا برساند اما اينطور نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.