پورموسوي: داور با پرسپوليسيها مهربان بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيروس پورموسوي سرمربي استقلال خوزســتان خيلــي روي پيــروزي مقابل پرسپوليس حساب باز كرده بود اما در اين بازي شكست خورد. پورموسوي درباره اين شكســت ميگويد: «به هر دو تيم تبريك ميگويم بازي قشنگي بود البته به بازيكنان خودم تبريك ويژهتري ميگويم. نميتوانم بگويم بازنده شديم چون نيمه دوم توپ و ميدان در اختيارمان بود.»

سرمربي استقلال خوزستان در رابطه بــا اينكه پرسپوليســيها با وجــود اينكه يك پنالتي به نفعشــان گرفته نشد كمتر اعتــراض كردند، ادامــه ميدهد: «من هم جاي آنها بــودم بالا نميپريدم تيمشــان يك بر صفر جلو بود و داور تمام سوتهاي ‪50 50-‬ را به آنها ميداد. از اين داور خوب گلايه داريم چون با بازيكنان حريف خيلي مهربان بود.»

سيروس پورموســوي در مورد اينكه فكر ميكند داور چه مهرباني با پرسپوليس داشــت، ميگويد: «كمــال كاميابينيا تا دقيقه 3 چند بار خطا كرد؟ چرا به او كارت زرد و قرمز داده نميشد! من ميگويم داور با پرسپوليســيها مهربان بود. به هر حال پرســپوليس پيروز شد و اين برد را به اين تيم و هوادارانشان تبريك ميگويم.»

پورموســوي درباره دريافت بخشي از مطالباتشــان هم توضيح ميدهد: «950 ميليون تومان را بين همه بازيكنان تقسيم كردهايم از 5/2 تــا 3 و 5 ميليون تومان و در نهايت 70-80 ميليــون تومان پول به بازيكنــان پرداخت كرديــم. بچهها از اول فصل با بيپولي ساختند اما ما از بيمهري گلهمند هستيم. خدا را شكر كه يك ميليارد تومان پول به حساب ما آمد و توانستيم دل 30 نفر را شــاد كنيم.» سرمربي آبيهاي خوزستاني با اشــاره به عملكرد تيمش در اين بــازي ميگويد: «بازيكنانم مقابل 60- 70 هزار تماشــاگر و اين فشار خوب بازي كردنــد اميدوارم مقابل لخويــا 3 امتياز را بگيريم و صعود كنيم.»

سيروس پورموسوي در رابطه با اينكه هنــگام اخراج براي هواداران پرســپوليس دست زده، ادامه ميدهد: «اين دست آخر بود كه براي پرسپوليســيها زدم و بيرون رفتــم، فوتبال نياز به اين هــواداران دارد. صحنهاي كه باعث شــد من اخراج شــوم، مطمئنم خطا نبود و داور عجولانه تصميم گرفت. فاصله من كم بود و وارد زمين شدم و داور هــم به من گفت چــون وارد زمين شــدي، بايد اخراج شوي. دقيقه 93 بود و اگر توپ را ميگرفتيم، نميگويم قطعا گل ميشد اما موقعيت ميســاختيم اما اينكه داور يك موقعيــت 60 به 40 را به حريف بدهد، ما و بازيكنان را عصبي ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.