شيخويسي: مساوي نتيجه عادلانهاي بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد شيخويسي دروازهبان اســتقلال خوزستان بعد از چند كلينشيت مهمي كه در هفتههاي اخير داشت، بالاخره در بازي با پرسپوليس، دروازهاش را باز شــده ديد. شيخويسي كه از اين اتفاق و شكست تيمش در هفته بيست و چهارم ليــگ برتر ناراحت اســت، ميگويد: «طبق آناليزي كه داشتيم محتملترين دقايقي كه پرســپوليس ميتوانســت گل بزند، دقايق ابتدايي و دقايق آخر بود و متاسفانه روي همان پرســي كه ابتداي بازي داشتيم آناليز ما جواب نــداد و يــك گل زودهنگام خورديــم. هر چه تلاش كرديم موقعيتســازي كنيم دفاع خوب پرســپوليس جلوي ما را گرفت. ما تقريبا با تيم ملي بازي داشتيم و تلاشمان به ثمر ننشست.»

دروازهبــان اســتقلال خوزســتان درباره قضاوت بيــژن حيدري در اين بــازي و اخراج ســيروس پورموســوي از كنار زمين، ادامه ميدهد: «من دور از صحنه بودم و نميدانم در اواخر بازي چه شــرايطي اتفاق افتاد، حتي اخراج پورموســوي را نديدم و نميدانســتم. فقط اخراج بازيكنمــان را ديدم. در كل درباره بحث داوري من نبايد نظر بدهم ولي باتوجه به آنكه ما هم موقعيت داشتيم، مساوي عادلانهتريــن نتيجه بود.» وحيد شيخويســي در رابطه بــا اينكه چه تيمي را مســتحق قهرماني ميداند، ميگويد: «انشــاءا... هر تيمي كه حقش اســت قهرمان شود اما فكر كنم پرسپوليس مستحقترين براي قهرماني باشد. رفقايم آنجا هستند و در صورت قهرماني به آنها تبريك ميگويم.» دروازهبان در مورد بازي با لخويا در ليگ قهرمانان آســيا ميگويد: «دو بازي قبليمان در آسيا را برديم و اگر اين بازي بتوانيم لخويا را شكست دهيم، صعودمان قطعي ميشود. با توجه به بازيمان در اهواز اميدوارم صدرنشــيني ما قطعي شــود و تكليف صعود به روزهاي آخر نكشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.