اميدمان براي قهرماني كمرنگ است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميــر قلعهنويــي ســرمربي تراكتورســازي تبريــز كه با تســاوي مقابل فولاد خوزستان شانس قهرماني تيمش را كمتر از هــر زماني ميبيند، درباره اين بازي ميگويد: «از مسوولان اهواز به خاطر زمين خوبي كه داشتند تشكر ميكنم و براي نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان آسيا آرزوي موفقيت ميكنم. از آنجايي كــه در اهواز بازي كرديم، اميدوارم اســتقلال خوزستان نتيجه خوبــي بگيرد و در نخســتين تجربه حضــورش در ليــگ قهرمانان آسيا پيروز شــده و صعودش را به دور بعد قطعي كند. اســتقلال خوزســتان تيمي جوان و خوب اســت. از استاندار خوزستان ميخواهم نگاهي ويژه به اين تيم داشته باشــد. سعداوي تيم خوبي درســت كرده اما تعجــب ميكنم چرا بعضي اوقات با او برخوردهاي نامناسب ميشــود. فولاد يك فوتبــال با برنامه بازي ميكند اما ما ديروز آنها را بســته بوديــم. حريف بعد از 10 نفره شــدن ما توپ و ميــدان را در اختيار گرفت. ديروز دو تيم فوتبال جاندار و فيزيكي را به نمايش گذاشــتند. سرعت بازي و تعــداد پاسها هم بالا بــود اما فرصت چنداني روي دروازهها ايجاد نشد. ما دو موقعيت خوب داشتيم كه ميتوانستيم از آنها استفاده كنيم.»

قلعهنويي با اشاره به شرايط خوب زمين بــازي، ادامه ميدهد: «از داوري هم رضايت كامل داريم. از كرمانشاهي تشــكر ميكنم كه قضاوت خوبي انجام داد. با وجود اينكه ما 10 نفره شديم اما عملكرد تيم داوري خوب بود.»

ســرمربي تراكتورســازي تبريز با بيان اينكــه بازيكنان ما عملكرد خوبي داشــتند ولي ايجــاد موقعيت نكردند، ميگويد: «بازي كردن مقابل فولاد در اهواز سخت است. تيم حريف موقعيتي در اين بازي نداشــت. اگر ادينيو دقت ميكرد و قبل از 10 نفره شدن ما موفق به گل زدن ميشــديم برايمان خيلي بهتر ميشد. ما بايد تلاش و انگيزهمان را بيشتر كنيم. فولاد تيم خوبي است و ما خوشبختانه به آنها موقعيت چنداني نداديم. به نظرم تساوي هم نتيجه بدي نيست.»

امير قلعهنويــي در رابطه با اينكه با توجه به زياد شــدن اختلاف امتياز تيمــش با پرســپوليس آيــا همچنان اميــدوار به قهرماني اســت، ميگويد: «اميدمان براي قهرماني كمرنگ است، بايــد جايگاهمان را در جــدول حفظ كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.