سعداوي: روزهاي سخت را به فرصت تبديل ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نعيم ســعداوي ســرمربي فولاد خوزستان كه از تســاوي مقابل تراكتور راضي اســت، درباره اين بازي بدون گل ميگويــد: «قبل از بازي گفته بودم با تيمي بازي داريم كه ساليان سال خود را به عنوان يك مدعي در سطح فوتبال ايران نشان داده كه ميتواند كار را براي ما سخت كند. در مقابل ما تيمي هستيم كه تازه شكل گرفتيــم و با جوانگرايي كه انجام داديم ســعي كرديم در مقابل تراكتورســازي با درايت و برنامه ظاهر شويم. بر همين اســاس دو تاكتيك مختلــف براي اين بازي داشتيم. نيمه اول ســعي كرديم بازي را كنترل كنيم و بر همين اساس شايد موقعيتهاي پيش پا افتادهاي به تيم حريف داديم. ما ســعي كرديم ابزارهاي خوب حريف مانند استفاده از ضربات ايستگاهي، پرتابهاي اوت و ضربــات كرنر را مهار كنيم اما خطاهاي بيمورد باعث شد در نيمه اول فشاري را تحمل كنيم و در لاك دفاعي فرو برويم. مــا در نيمه دوم همه كار كرديم به جز اينكه به گل دســت پيدا كنيم و شرمنده هواداران شديم.»

ســعداوي در مورد جدول ردهبنــدي هم توضيح ميدهد: «به جدول مسابقات كه گريزي بزنيد متوجه ميشويد در پايان هفته بيست و چهارم از لحاظ فاصله امتيــازات بين تيمهــا تفاوتي ايجاد نشــده. ما تلاش ميكنيم مرد روزهاي ســخت باشــيم و اين روزهاي سخت را تبديل به يك فرصت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.