بيتسعيد: داور ميتوانست براي ما پنالتي بگيرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســن بيتســعيد مهاجم اســتقلال خوزســتان خيلي تلاش كرد به پرسپوليس گل بزند اما موفق نشد. بيتسعيد كه فكر ميكند داور يك پنالتي براي تيمشان نگرفته، درباره شكست مقابل تيم صدرنشين ليگ برتر ميگويد: «هر دو تيم بازي خوبي را انجام دادند و پرسپوليس در نيمه اول توانست روي يك غفلت به ما گل بزند. در نيمه دوم موقعيتهايي براي گل زدن داشتيم اما نتوانســتيم استفاده كنيم. در يك صحنه هم به نظر من داور ميتوانست براي ما پنالتي اعلام كند كه فكر ميكنم كارشناســان بايد درباره آن نظر بدهند و آن را تحليل كنند. در هر صورت به بازيكنان و هواداران پرســپوليس اين برد را تبريك ميگويم و به نظر ميرسد اين تيم به قهرماني نزديك ميشود.»

بيتســعيد درباره اتفاقات پايان بــازي و اخراج پورموســوي هم ادامه ميدهد: «بعد از اينكه داور به نفع پرســپوليس سوت زد، طبيعي بود كادرفني ما ناراحت شــود اما ديگر بازي تمام شده و اهميتي ندارد. ما هفته آينده بازي ســختي برابر لخويا داريم و ميخواهيم روند خوبي كه در آســيا داريم را برابر اين تيم ادامه دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.