كمالوند:كامراني فر بايد جواب بدهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فراز كمالوند ســرمربي تيم گســترش فولاد درباره تساوي تيمش مقابل صباي قم ميگويد: «بســيار ناراحت هستيم.آقاي كامرانــي فر جواب بدهد. چرا قضاوت را به داوري ميدهيم كه 5 بازي قضاوت ميكند و در هر بازي اشتباه ميكند. بازيكن اشتباه كند ديگر بازي نميكند. مربي بد كار كند ديگر بركنار ميشود».

او مدعي اســت كه با اين نتيجه شانس دستيابي به سهميه آسيايي براي شــان سخت شد: «ما داشتيم سهميه ميگرفتيم و حالا در شرايط ســختي هستيم. ما توهين نميكنيم و اجازه هم نميدهيم اما نميشود كه با يك سوت اين ور و آن ور كرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.