سرزمين مادریام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با تك گل احمد كامدار بود كه ماشينســازي نخســتين پيروزي خانگي خود در اين فصل را جشــن گرفت. گلي كه كامــدار در دقيقه ٢ بازي با صنعتنفت آبادان به ثمر رســاند و با شــادياش بعد از اين گل نشان داد كه بازي پايانــي تبريز در ليگ چهاردهــم را هنوز فراموش نكرده اســت. كامدار بعد از گلزني، پيراهــن قرمزرنگي را كه به نمايش گذاشت كه روي آن نوشته شده بود: «آنا يورودوم آذربايجــان» به معني ســرزمين مــادريام آذربايجان. جالبتــر وقتــي بود كــه او در توجيه شــادياش گفت آن پيراهن و شــعار روي آن به بــازي هفته پاياني ليگ چهاردهم مربوط بود. ليگ يكيها بر مزار كاپيتان فقيد پرسپوليس اعضــاي تيــم ليگ يكي خونه به خونه مازندران با حضور بر مزار زندهياد هادي نوروزي، ياد و خاطره كاپيتان فقيد پرســپوليس را گرامي داشــتند. تمرين پنجشــنبه خونه به خونه كه تمام شــد، مربيان و بازيكنان اين تيم راهي كپورچال شدند و با حضور بر ســر مزار مرحوم نوروزي به روح اين بازيكن فقيد و بااخلاق فاتحهاي نثار كردند و به پدر و مادرش تسليت گفتند. پدر هادي نوروزي ضمن تشكر از اعضاي تيم خونه به خونه بابت حضور بر مزار پسر فقيدش گفت: «هادي در طول زندگي فوتبالي خود خيلي سختي كشيد و كمتر پيش ميآمد كه اعتراض و گلايهاي از او بشنويم.» همچنين نادر دستنشان، سرمربي خونه به خونه گفت: «شما بايد خوشحال باشيد كه چنين پسر خوب و بااخلاقي به جامعه تحويل داديد. هادي الگوي تمام جوانان مازندران و ايران است و افتخار اين استان به شمار ميرود. اميدوارم خداوند روح پاك هادي را قرين رحمتش قرار بدهد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.