اميد به زندگي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - مجید خاتوني

تاكنون بــراي فوتبال تعاريــف و تعابير متعددي بــه كار برده شــده اما آنچه اين ورزش را متمايز از ديگر رشــتههاي ورزشي ميكند، خصوصيات منحصر به فرد آن است كه ابعاد اجتماعي، اقتصــادي، فرهنگــي، تربيتي و حتي سياســي را در مينوردد. فوتبال شــبيهترين پديده به زندگي انســان اســت كه از منظر جامعهشــناختي، مهمترين ويژگي اين رشته پرطرفدار محسوب ميشود. ورزشي كه اتفاقات و حوادث زندگي به طور مينياتوري در آن نهفته است. رويداد نوكمپ تنها به يك پيروزي خلاصه نميشود، بلكه نشان ميدهد كه فوتبال عليرغم انتقاداتي كه به آن درخصوص سياسى و اقتصــادى بودن برآن وارد مى شــود، بيش از اينها در خدمت خود فوتبال اســت كه تئوريهاي انتقادي را به شدت نقض و رد ميكند. چرا كه داشتن معرفت عميق ورزشي و آشنايي با معنا و دستگاه فكري اين ابرورزش مبين غناي كاركردهاي اثربخش آن است، نه صرف چند نظريه انتقادي توام با كلمات فاخر در پشت ژستهاي روشنفكرانه. رويــداد نوكمپ داراي محتواي آشــكار و پنهان زيادي اســت كه علاوه بر كاركردهاي روتين ورزشــي داراي غناي اثربخشــي اجتماعي و فرهنگي نيز ميباشــد كه بايــد لايههاي زيرين آن واكاوي شــود. پيروزي بارسلونا در واقع عمارتي با اسكلت تلاش، اعتمــاد و همكاري با نماي الگومندي و اميدبخشــي اســت كه شــاهكاري از يك اثر هنري رقابتي برآمده از يك رويداد ورزشي به شمار ميآيد. بيشك ارتباط تاييد شدهاي ميان ورزش با شاخصهاي زندگي انسان وجود دارد كه آنچه در اين نوشتار مورد توجه قرار ميگيرد، مولفه اميد به زندگي است. براي انسانهايي كه در دوران معاصر در مســير صعبالعبور زندگي با مشــكلات و معضلات بسياري دســت و پنجه نرم ميكنند، تلاش بدون وقفه، مبارزه تا آخرين لحظــه و اميد به زندگي بيــش از هر دوران ديگري لازم و مورد نياز است. اينكه مرگ مخرج مشترك زندگي همه انسانهاست، شكي نيســت اما اميد به زنده ماندن و حيات هدفمند نبايد در ســايه مرگ و نوميدي رنگ ببازد. تلاش تا لحظه آخر ميتواند برف نوميدي نشســته بر قامت انســانها را ذوب كند و گرما و زيبايي حيات را به جسم و جان آنها هديه دهد. از آنجا كه امروزه باشگاههاي بزرگ ورزشي مركز اتصال و كنشگر ارتباطي چند حوزهاي هســتند، در هدايــت افكار عمومي نقش موثري دارند. به تعبير ميشــل فوكو فيلســوف اجتماعي مطرح فرانســوي، گروهي ميتوانند قدرتمند باشند و از آن قدرت براي اثرگذاري و ايجاد ديدگاههاي جهاني اســتفاده كنند؛ به شــرط آنكه دانش لازم را داشــته باشند. بارســلونا نمونهاي برجسته از اين تعريف در گستره ورزش است كه فراتر از مرزهاي ورزش هم ايفاي نقش ميكند. در حقيقت شــعار زيباي آنها «فراتر از يك باشگاه» به درستي در مقام عمل معنا گرفته است. اين بزرگ رويداد، برگ زرين و افتخاري ديگر براي بارســلونايي است كه در يك دهه اخير پرچم فوتبال را در كره زمين بالا نگه داشته و به لحاظ زيباشناختي و تكنيكي و همچنين فعاليتهاي فرهنگــي و اجتماعي تاج عزت را بر ســر فوتبال و ورزش جهان نهاده است. پيروزي آبياناريهاي كاتالان در آن شرايط سخت نوعي فرهنگ هدايتگر و سرمشــقي براي انسان عصر كنوني است كه ميگويد معجزهاي درون توســت و براي رقــم زدن آن تا آخرين لحظه تلاش كن. در حقيقت بارسا الگوي تازهاي براي جوامع و ورزش رونمايــي كرد؛ با عنوان «تعقيب رويا تــا آخرين لحظه» كه در ذهن تاريخ ماندگار خواهد شد. داور بازي بارسا در يخچال! قضاوت دنيز آيتكين، داور بازي بارسا و پاريسنژرمن با انتقادات زيادي روبهرو شــد تا صعود تيم اسپانيايي بدون جنجال نباشد. انتقادات بيش از همه بابت اعلام پنالتي دوم بارســا )گل پنجم( بود كه سوارز به وضوح تمارض كرد. از طرف ديگر در يك صحنه آيتكين واكنشــي به برخورد ماســچرانو و ديماريا در محوطه جريمه نشــان نداد، در حالي كه مدافع بارسا بعد از بازي اعتراف كرد روي هموطنش خطا كرده اســت. رسانههاي آلماني بعد از بازي خبر دادند كه كولينا، رييس كميته داوران يوفا به شــدت از قضــاوت ايــن داور ناراحت بوده و اصطلاحا قرار اســت او به «يخچال» برود. اين اصطلاحي است كه يوفا براي داوران خاطي دارد و اين سازمان بر اساس سياستش حكم محروميت داورانش را اعلام نميكند، ولي براي مدتي به آنها قضاوت نميدهد. با اين حساب اين داور آلماني تا پايان فصل قضاوتي در ليگ قهرمانان و ليگ اروپا نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.