پخش بازيهاي ليگ روسيه و يونان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با حضور مليپوشــان ايراني در ليگ روســيه و يونــان در فصل جاري فوتبال اروپا مردم توجه بيشــتري به ايــن دو ليگ دارند و اخبار آن را دنبال ميكننــد، ولي تصاويري كه از اين بازيها به دســت مخاطبان ميرسد محدود به صحنههاي حساس و گلهاست. حالا شــنيده ميشود شــبكه ورزش به دنبال اين است كه دو بازي از ليگ روسيه و يونان كه بازيكنان ايراني در آن حضور دارند را اين هفته به طور زنده پخش كند. البته اين به شــرطي است كه اين شبكه بتواند تصاوير اين دو بازي را دريافت كند. يكشــنبه روســتوف در هفته نوزدهم ليگ روسيه ميزبان ترك گروژني است؛ مسابقهاي كه در آن سردار آزمون و ميلاد محمدي، دو مليپوش ايراني با هم روبهرو ميشوند و شبكه ورزش در تلاش است اين بازي را به طور زنده پخش كند. در همــان روز المپياكوس كه كريم انصاريفرد ايــن روزها به تركيب ثابتش رســيده ميزبان آتروميتوس است و اين بازي هم ممكن است به طور زنده پخش شود. انتظار ميرود اين حركت شــبكه ورزش با اســتقبال بينندگاني روبهرو شود كه با جديت اخبار اين تيمها را دنبال ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.