تبريك سلطانيفر به فوتبال ساحلی

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

عقب نشينی افتخاری يك روز بعد از وعده تغيير در هيات مديره:

مسعود سلطانيفر وزير ورزش و جوانان به مناسبت قهرماني تيم ملي فوتبال ساحلي در آسيا و صعود به جام جهاني پيام تبريكي را منتشر كرد.

در اين پيــام آمده اســت: «قهرماني تيم ملــي فوتبــال ســاحلي كشــورمان در آســيا و صعــود بــه جام جهانــي را به مليپوشــان، كادر فنــي، خانوادههــاي گراميشــان و جامعه فوتبال كشور تبريك ميگويم.

اكنون ديگر تيم خوب فوتبال ساحلي كشــورمان تبديــل به يكــي از قدرتهاي جهان شده و برد مقتدرانه ديدار فينال آسيا با نتيجه 7 بر 2 مقابل امارات، نشــان از اين قدرت بلامنازع تيم ملي ساحلي كشورمان داشت.

اميــدوارم در ادامــه ايــن رونــد موفقيتآميــز، تيم ملي فوتبال كشــورمان نيز بــراي اولين بار در تاريــخ در دو دوره متوالي به جام جهاني روســيه صعود كرده و سبب اميد و نشاط روزافزون جوانان عزيز كشورمان گردد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.