اخباري، تنها تراكتوري تيم ملي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

با پايان رقابتهاي قهرماني آســيا و مشخص شدن سه تيم برتر قاره آســيا، برنامه رقابتهاي جــام جهاني فوتبال ساحلي باهاما اعلام شد.

تيم ملي فوتبال ســاحلي كشــورمان با كســب عنوان قهرماني آســيا و قرار گرفتن در گــروه دوم بازيهاي جام جهاني باهاما، حريفان خود را شــناخت. گروهبندي و برنامه رقابتهاي جام جهاني فوتبال ســاحلي باهاما به شــرح زير است: گروه گروه گروه گروه D : برزيل، تاهيتي، ژاپن و لهستان ايران ............................................................................... مكزيك ساعت 15:30 ايران ................................................................................... ايتاليا ساعت 15:30

11 ارديبهشت 96

نيجريه ................................................................................ ايران ساعت 18:30

محمدرضا اخباري بــه احتمال فراوان تنها مليپوش تيم تراكتورسازي براي بازي با قطر و چين خواهد بود. فهرست بازيكنان تيم ملي فوتبــال ايران براي دو ديدار پيش رو با قطــر و چين ظرف يكي، دو روز آينده اعلام خواهد شــد كه گمانــه زنيها درباره اين فهرســت حكايــت از آن دارد كه فقط يك بازيكن از تراكتورسازي چشم كارلوس كيروش را گرفته است. با اينكه در اردوهاي

7 ارديبهشت 96 9 ارديبهشت 96

قبلــي تيم ملــي از تراكتورســازي محمد ايرانپوريان، سعيد آقايي، محمدرضا اخباري و فرزاد حاتمي دعوت شــده بودند اما براي اردوي پيش رو كه جهت بازي با چين و قطر برگزار ميشــود، فقط يــك بازيكن تراكتور نظر كــيروش را جلب كرده اســت. طبق شواهد موجود محمدرضا اخباري، دروازهبان باارزش تراكتورسازي تنها مليپوش اين تيم در اردوي پيش رو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.