همه بايد حرمت هيات مديره را حفظ كنند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســيدرضا افتخاري مديرعامل اســتقلال يك مدير دوگانه اســت. مديري كه در جلسه بــا بازيكنان عليه اعضاي هيــات مديره جبهه ميگيــرد و خبر از بركناري آنها ميدهد و 24 ساعت بعد در جلســه با اعضاي هيات مديره همه مشــكلات و حاشــيههاي اخير را گردن بازيكنان مياندازد و از رفتار آنها انتقاد ميكند! افتخاري مديرعامل باشــگاه اســتقلال بعد از جلســه هيات مديره گفت: «هيات مديره يك بدنه واحد اســت و كليه اركان و زير مجموعه باشــگاه بايد حرمت اعضاي هيــات مديره را رعايت كنند ».

مديرعامل اســتقلال در ادامه افزود: «در جلسه هيات مديره راههاي مختلف درآمدزايي بررســي شــد و كليه اعضا متفق القول اعلام داشــتند تعهدات بازيكنان بايد پرداخت شود و بازيكنان و كادرفني نيز بايد به تعهدات خود برابر مفاد قرارداد پايبند باشند.»

افتخاري همچنين مطالب درج شــده در برخي سايتها در خصوص تغيير اعضاي هيات مديــره را تكذيب و اعلام داشــت: «مســائل و مــوارد مطرح شــده در جلســه مديرعامل و بازيكنــان تيــم مربوط به اعضــاي خانواده استقلال ميباشد و ارتباطي به ديگران ندارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.