مختاري باارزشترين ساحلي باز آسيا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

محمد مختاري به عنوان با ارزشترين بازيكــن مســابقات و همچنيــن آقاي گل مســابقات فوتبال ساحلي آسيا انتخاب شد. بعد از پايان مسابقات فوتبال ساحلي در قاره آســيا كه با قهرماني تيم ملي ايران و كسب ســهميه جام جهاني 2017 به پايان رسيد، محمــد مختاري به عنوان بــا ارزشترين و همچنين آقاي گل مسابقات انتخاب شد.

مختاري در اين مسابقات 12 گل براي A: باهاما، سوييس، اكوادور و سنگال B:نيجريه، ايران، مكزيك و ايتاليا C: امارات، پرتغال، پاراگوئه و پاناما تيم فوتبال ساحلي به ثمر رساند.

همچنيــن محمد مختــاري آقاي گل مســابقات، به عنوان فنيتريــن و بهترين بازيكن ديــدار فينال كه بين تيمهاي ايران و امارات برگزار شــد، انتخاب شد. با اعلام مســوولان برگزاري اين مسابقات، تيم ملي فوتبال ســاحلي ايران عنــوان بهترين تيم در بــازي جوانمردانــه ‪Fair Play(‬ ) را كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.