تمريناتاختصاصيانصاريبرايالريان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مدافــع مليپــوش سرخپوشــان بعد از ديــدار برابر اســتقلال خوزســتان دچار مصدوميت جزيي شــد تا در تمرينات زير نظر كادرپزشكي قرار گيرد.

محمــد انصاري كه توانســت در كنار ديگــر مدافعان اين تيــم روز خوبي را برابر استقلال خوزستان پشت سر بگذارد و البته با حــركات تكنيكياش بــار ديگر روزهاي حضور در ســمت چپ دفاعــي اين تيم را يادآور شود، زير نظر كادرپزشكي به تمرين اختصاصي پرداخت تا خود را مهياي ديدار برابر الريان قطر در ســومين جدال آسيايي سرخپوشان كند.

مصدوميت محمد انصاري جدي نيست و اين بازيكن مشكلي براي همراهي تيمش برابر شاگردان لادروپ نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.